Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »

admin admin - - 23 dk okuma süresi
103 0

Bu makalede c# sınıflarının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatarak, farklı classlara ait örnekler göstereceğiz.

Sınıf Tanımı

Sınıf Tanımı

Bir sınıf, nesnelerin özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan bir yapıdır. Sınıflar, programlama dillerinde nesne tabanlı programlamanın temel yapı taşlarından biridir. Sınıflar sayesinde benzer özelliklere sahip nesneler gruplanarak daha düzenli ve anlaşılır bir kod yapısı oluşturulabilir.

Bir sınıfın nasıl tanımlanacağını anlamak için basit bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir oyun yazmak istiyoruz ve bu oyunun farklı karakterleri olduğunu düşünelim. Her karakterin belirli özelliklere sahip olduğunu ve belirli davranışlar sergilediğini düşünelim. İşte bu karakterleri temsil eden sınıfları tanımlayarak bu özellikleri ve davranışları belirleyebiliriz.

Örneğin: Karakter Sınıfı
Özellikler: Ad, yaş, sağlık, güç, hız
Davranışlar: Yürüme, koşma, saldırı, savunma

Yukarıdaki örnek sınıf tanımında karakterlerin adını, yaşını, sağlık durumunu, gücünü ve hızını temsil eden özellikler bulunmaktadır. Aynı zamanda karakterlerin yürüme, koşma, saldırı ve savunma gibi davranışları da tanımlanmıştır.

Sınıf tanımlarken, önce sınıfın adını belirtiriz. Ardından sınıfın özelliklerini ve davranışlarını belirlemek için değişkenler ve metotlar tanımlarız. Bu sayede her karakter örneği oluşturulduğunda, bu örneklere ait özellikler ve davranışlar belirli bir düzene bağlı kalır.

Kurucu Metotlar

=Sınıfın bir örneği oluşturulduğunda ilk olarak çağrılan metotlardır. Bu bölümde kurucu metotların nasıl kullanıldığını göstereceğiz.

Bir sınıfı kullanmaya başladığımızda, o sınıfa ait bir örneği oluştururuz. İşte tam bu noktada devreye kurucu metotlar girer. Kurucu metotlar, sınıfın bir örneği oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılan metotlardır.

Kurucu metotlar, sınıfın başlangıç durumunu ayarlamak için kullanılır. Örneğin, sınıfın özelliklerini veya diğer başlangıç değerlerini belirlemek için kurucu metotları kullanırız.

Bir sınıfın kurucu metotunu tanımlamak için, sınıfın adıyla aynı bir metot oluştururuz. Bu metotun geri dönüş tipi yoktur ve adı sınıfın adıyla birebir aynı olmalıdır.

İşte basit bir örnek:

<pre>class Ogrenci{  public Ogrenci()  {    // Kurucu metot  }}</pre>

Yukarıdaki örnekte, Ogrenci adında bir sınıf tanımladık ve buna ait bir kurucu metot oluşturduk. Kurucu metot, sınıfın adıyla aynıdır ve hiçbir parametre almadan çalışır.

Bir sınıfın kurucu metotlarına parametre vermek de mümkündür. Bu sayede sınıfın özelliklerini başlatmak için gerekli değerleri gönderebiliriz.

Örneğin, Kitap adında bir sınıfımız olduğunu düşünelim:

<pre>class Kitap{  public string Baslik;  public string Yazar;  public Kitap(string baslik, string yazar)  {    Baslik = baslik;    Yazar = yazar;  }}</pre>

Yukarıdaki örnekte, parametreli bir kurucu metot kullanarak Kitap sınıfının özelliklerini başlatıyoruz. Bu şekilde, örneklemede kitap başlığını ve yazarını belirterek bir örnek oluşturabiliriz.

Kurucu metotlar sınıfın yapıcılarını, özelliklerini ve başlangıç durumlarını belirlemek için kullanılır. Bu bölümde kurucu metotların nasıl kullanıldığını örneklere dayalı olarak gösterdik.

Parametreli Kurucu Metot

=Sınıfların özelliklerini başlatmak için parametreli bir kurucu metot kullanabiliriz. Parametreli kurucu metotlar, sınıfın özelliklerine değer atamak ve nesneyi oluştururken bu değerleri kullanmak için kullanılır. Bu bölümde parametreli kurucu metot kullanımını örneklerle açıklayacağız.

=Parametreli bir kurucu metot oluştururken, sınıfın özelliklerini belirlemek için parametreleri kullanırız. Bu parametreler, sınıfın özelliklerine başlangıç değerlerini atamak için kullanılacak olan değerlerdir. Parametreli kurucu metot, sınıfın özelliklerini başlatmak için kullanılırken, aynı zamanda nesne oluşturma aşamasında bu parametre değerlerini kullanır ve özelliklere ilk değerleri atar.

=Örneğin, “Personel” sınıfını ele alalım. Personel sınıfı için bir parametreli kurucu metot oluşturabiliriz. Bu kurucu metot, personel özelliklerine başlangıç değerleri atamak için kullanılacak olan parametreleri alacaktır. Parametreli kurucu metot sayesinde, personel nesnesini oluştururken, personelin adı, yaş gibi özelliklerine hemen başlangıç değerleri atayabiliriz.

=Aşağıda bir örnek görülmektedir:

Parametreli Kurucu Metot Örneği
    class Personel    {      public string Ad { get; set; }      public int Yas { get; set; }          public Personel(string ad, int yas)      {        Ad = ad;        Yas = yas;      }    }        Personel personel = new Personel("Ahmet", 30);   

=Yukarıdaki örnekte, “Personel” sınıfı için parametreli bir kurucu metot oluşturduk. Bu metot, “ad” ve “yas” parametrelerini alarak, sınıfın özelliklerine değer atamak için kullanılır. Daha sonra, “Personel” sınıfından bir örnek olan “personel” nesnesini oluştururken, parametreli kurucu metodu kullanarak, nesnenin adını “Ahmet” olarak ve yaşını 30 olarak belirledik.

=Parametreli kurucu metotlar, sınıfların özelliklerini hızlı bir şekilde başlatmak için kullanışlıdır. Bu sayede, nesne oluşturulurken özelliklerine başlangıç değerleri atama işlemi kolayca gerçekleştirilebilir.

Örnek: Personel Sınıfı

Personel sınıfı, bir şirketteki çalışanları temsil eden bir sınıftır. Bu örnekte, personel sınıfının özelliklerini parametreli kurucu metot kullanarak başlatacağız. İlk adım olarak, Personel sınıfını tanımlamalıyız. Bu sınıfın özelliklerini temsil eden değişkenleri tanımlamak için public erişim belirleyicisini kullanmalıyız. Örneğin;

 • Açıklama: Personel sınıfının açıklamasını temsil eden bir string değişkeni
 • İsim: Personel sınıfının ismini temsil eden bir string değişkeni
 • Yaş: Personel sınıfının yaşını temsil eden bir int değişkeni
 • Maaş: Personel sınıfının maaşını temsil eden bir float değişkeni

Personel sınıfının özelliklerini başlatmak için parametreli kurucu metot kullanacağız. Bu metot, Personel sınıfının özelliklerini parametre olarak alacak ve değişkenlere atama yapacak. Örneğin;

public class Personel{ public string Açıklama; public string İsim; public int Yaş; public float Maaş; public Personel(string açıklama, string isim, int yaş, float maaş) {  Açıklama = açıklama;  İsim = isim;  Yaş = yaş;  Maaş = maaş; }}

Yukarıdaki örnekte, Personel sınıfının parametreli bir kurucu metodu tanımlanmıştır. Bu kurucu metodun parametreleri, sınıfın özelliklerini başlatmak için kullanılır. Bu sayede, Personel sınıfının her bir örneği, farklı açıklama, isim, yaş ve maaş değerlerine sahip olabilir.

Örnek: Kitap Sınıfı

=Kitap sınıfı, bir kitap nesnesinin özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan bir sınıftır. Parametreli bir kurucu metot kullanarak, kitap nesnesinin özelliklerini başlatacağımız bir örnek yapacağız.

Kişisel bir kitap koleksiyonu oluşturmak için Kitap sınıfının özelliklerini kullanabiliriz. Bu sınıf, kitapların adı, yazarı, yayınevi ve yayın tarihi gibi özelliklere sahip olacaktır. Aynı zamanda kitap nesnesi, kitabın fiyatını hesaplayabilen bir metoda da sahip olacaktır.

Örnek bir Kitap sınıfı tanımlayalım:

  class Kitap  {    public string Adi { get; set; }    public string Yazar { get; set; }    public string Yayinevi { get; set; }    public DateTime YayinTarihi { get; set; }    public Kitap(string adi, string yazar, string yayinevi, DateTime yayinTarihi)    {      Adi = adi;      Yazar = yazar;      Yayinevi = yayinevi;      YayinTarihi = yayinTarihi;    }    public decimal FiyatHesapla(decimal kdvOrani)    {      decimal fiyat = 50m;      decimal kdvliFiyat = fiyat + (fiyat * kdvOrani);      return kdvliFiyat;    }  }

Yukarıdaki örnekte Kitap sınıfı, adı, yazarı, yayınevi ve yayın tarihi gibi özellikleri içeren bir sınıf tanımlamaktadır. Ayrıca FiyatHesapla metodu, kitabın fiyatını hesaplamaktadır.

Kitap sınıfını kullanarak bir örnek oluşturalım:

  Kitap kitap1 = new Kitap("Harry Potter ve Felsefe Taşı", "J.K. Rowling", "Yapı Kredi Yayınları", new DateTime(1997, 6, 26));

Yukarıdaki örnekte kitap1 adında bir Kitap nesnesi oluşturulmuştur. Bu nesnenin özellikleri verilerek kurucu metot kullanılmıştır.

Bu örnekle, Kitap sınıfının nasıl kullanılabileceğini ve parametreli kurucu metotun nasıl kullanıldığını göstermiş olduk.

Parametresiz Kurucu Metot

=Parametresiz bir kurucu metot kullanarak sınıfın özelliklerini başlatmak mümkündür. Bu bölümde parametresiz kurucu metot kullanımını örneklerle açıklayacağız.

C# sınıflarını kullanırken parametresiz kurucu metotlar, sınıfın özelliklerini başlatmak için uygulanabilir. Bu yöntem, sınıfın farklı özelliklerine farklı değerler atamadan kullanılabilir ve daha esnek bir yapı sunar.

Parametresiz bir kurucu metotun örneğini vermek gerekirse, “Ogrenci” sınıfını ele alalım. Bu sınıfın özellikleri arasında “isim”, “numara” ve “bolum” yer alıyor. Parametresiz bir kurucu metot kullanarak, sınıf örneğini oluşturduğumuzda bu özelliklere varsayılan değerler atanabilir.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir parametresiz kurucu metodu kullanabiliriz:


Bu şekilde oluşturulan öğrenci nesnesi için “isim”, “numara” ve “bolum” özellikleri varsayılan değerlerle başlatılır. Bu örnekte, “isim” özelliği “Bilinmeyen”, “numara” özelliği “0” ve “bolum” özelliği de “Belirtilmeyen” değerleriyle atanır.

Parametresiz kurucu metotlar, varsayılan değerlerle bir sınıfı başlatarak esnekliği sağlar. Sınıfın özelliklerine farklı değerler atanması gerekmeyen durumlarda bu yöntem kullanılabilir.

Özellikler ve Metotlar

Özellikler ve Metotlar
Sınıflar, özellikler ve metotlar içerir. Bir sınıfın özelliklerini nasıl tanımlayacağımızı ve metotlarını nasıl kullanacağımızı bu bölümde göstereceğiz.

Sınıflar, programlamada kullanılan en temel kavramlardan biridir. Herhangi bir uygulama veya projede, nesnelerin yapısını ve davranışını tanımlamak için sınıfları kullanırız. Sınıflar, bir nesnenin özelliklerini (durumunu) tanımlayan özelliklere ve bir nesnenin davranışlarını tanımlayan metotlara sahiptir.

Özellikler, bir sınıfın nesnelerinin durumunu temsil eder. Örneğin, bir Kitap sınıfı oluşturduğumuzda, bu sınıfın özellikleri kitabın adı, yazarı, yayınevi gibi bilgiler olabilir. Bu özellikleri tanımlayarak her bir kitabın bu özelliklere sahip olduğunu belirtmiş oluruz. Özellikler,bir sınıftaki nesnelerin farklı değerlere sahip olabileceği verileri içerir.

Metotlar ise bir sınıfın nesnelerinin davranışlarını tanımlar. Örneğin, bir Kitap sınıfında alıntı yapma veya kitabı inceleme gibi metotlar tanımlanabilir. Bu metotların her biri, o sınıfa ait bir davranışı gerçekleştirmek için kullanılır. Metotlar, bir sınıftaki nesnelerin farklı eylemleri gerçekleştirebilmesini sağlar.

Bu bölümde sınıfların özelliklerini nasıl tanımlayacağımızı ve metotlarını nasıl kullanacağımızı detaylı bir şekilde göstereceğiz. Her bir adımda, örneklerle sınıfların yapısını ve kullanımını anlatacağız.

Özellikler

=Sınıflarda özellikler, nesnenin durumunu ve özelliklerini temsil eder. Bu bölümde özellik tanımlamalarını örneklerle açıklayacağız.Sınıflar, nesnelerin özelliklerini tanımlamak için özellikleri kullanır. Özellikler, bir nesnenin durumunu ve özelliklerini temsil eder. Bir örnek verecek olursak, bir “Araba” sınıfında renk ve hız gibi özellikler bulunabilir. Bu özellikleri tanımlamak için sınıf içinde değişkenler kullanırız. Özellikler genellikle private erişim belirleyicisi ile tanımlanır ve get ve set blokları içerir.Örneğin, aşağıdaki “Araba” sınıfında renk ve hız özelliklerini tanımlıyoruz:

class Araba{  private string renk;  private int hiz;  public string Renk  {    get { return renk; }    set { renk = value; }  }  public int Hiz  {    get { return hiz; }    set { hiz = value; }  }}

Bu örnekte, “renk” ve “hiz” adında private değişkenler tanımlanır. Daha sonra, bu özelliklere erişim sağlamak için get ve set blokları kullanılır. Örneğin, Araba nesnesinin renk özelliğine erişmek için “araba.Renk” şeklinde kullanabilirsiniz.Özellikler, sınıfların daha esnek ve erişilebilir olmasını sağlar. Bir sınıfın özelliklerini tanımlamak, nesnelerin durumunu ve özelliklerini daha iyi temsil etmek için önemli bir adımdır. Bu özellikler sayesinde nesneleri dilediğiniz gibi kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Metotlar

=Sınıflarda metotlar, nesnenin davranışlarını tanımlar. Bu bölümde metot tanımlamalarını ve kullanımlarını örneklerle göstereceğiz.

Sınıflarda metotlar, nesnelerin nasıl çalışacağını ve hangi davranışları sergileyeceğini belirlemek için kullanılır. Metotlar, bir sınıf içinde tanımlanan işlevlerdir. Örneğin, bir arabanın hızını artırmak veya azaltmak için bir metot kullanabilirsiniz. Metotlar, sınıfın diğer özellikleri ve metotlarıyla etkileşime geçebilir ve onlardan bilgi alabilir veya bilgi döndürebilir.

Metotlar, parametreler ve dönüş değerleri ile birlikte tanımlanabilir. Parametreler, metotun alacağı giriş değerlerini temsil eder. Örneğin, bir metot aracılığıyla bir sayının karesini hesaplamak istiyorsanız, metoda giriş olarak sayıyı vermeniz gerekecektir. Dönüş değeri ise, metot tarafından hesaplanan ve geri döndürülen sonucu temsil eder. Bir kare hesaplama metodu, hesaplanan karenin değerini döndürebilir.

Metot Adı Açıklama
hesaplaKare(sayı) Verilen bir sayının karesini hesaplar ve sonucu döndürür.
artırHız() Bir aracın hızını bir birim artırır.
azaltHız() Bir aracın hızını bir birim azaltır.

Örnek olarak, bir Matematik sınıfı düşünelim. Bu sınıfta hesaplaKare adında bir metot tanımladık. Bu metot, verilen bir sayının karesini hesaplar ve sonucu döndürür. İsterseniz, bu metodu kullanarak 5 sayısının karesini hesaplayalım:

Matematik mat = new Matematik();int sonuc = mat.hesaplaKare(5);Console.WriteLine(sonuc); // Çıktı: 25

Yukarıdaki örnekte, Matematik sınıfının bir örneğini oluşturduk ve hesaplaKare metodu ile 5 sayısının karesini hesapladık. Sonucu ekrana yazdırdık. Bu şekilde, metotları kullanarak sınıfların davranışlarını belirleyebilir ve istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir