Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c++ for örnekleri

c++ for örnekleri

admin admin - - 11 dk okuma süresi
119 0

Bu makalede C++ programlama dili için örnekler ve işlevler üzerinde durulacak. C++, güçlü ve esnek bir dil olup birçok alanda kullanılabilir. C++ dilinin temel özelliklerini, veri tiplerini, operatörlerini ve daha fazlasını öğrenerek, C++ programlama yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

C++ programlama dilinin temel özellikleri ve kullanım alanları hakkında genel bilgi verelim. C++ dili, C dilinin genişletilmiş bir versiyonudur ve nesne yönelimli programlama konseptlerini destekler. Bu dil genellikle sistem programlama, oyun geliştirme ve yazılım araçları oluşturma gibi alanlarda tercih edilir. C++ aynı zamanda yüksek performanslı ve etkili bir dil olup, sistem kaynaklarını etkili bir şekilde yönetebilir.

Giriş

GirişC++ programlama dili, oldukça güçlü ve esnek bir dil olarak bilinir ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem yazılım geliştirme işleri hem de sistem programlama gibi daha düşük seviyeli çalışmalar için tercih edilen bir dildir. C++ dili, yüksek performanslı uygulamaların geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda kontrolün daha fazla elinizde olduğu bir dil olarak öne çıkar.C++ dilinin temel özellikleri arasında nesne yönelimli programlama (OOP), hafıza yönetimi, çok biçimlilik, veri saklama, dilin geniş bir standart kütüphaneye sahip olması gibi durumlar bulunur. OOP, C++’ı güçlü ve esnek bir dillik yaparken, hafıza yönetimi ise bellek kullanımını optimize ederek daha verimli bir şekilde çalışmayı sağlar.C++ dili, genellikle büyük ölçekli projelerin geliştirilmesinde tercih edilir ve özellikle oyun geliştirme gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda sistem programlama, gömülü yazılım geliştirme, veri tabanı uygulamaları ve yazılım araçları gibi farklı kullanım alanlarına da sahiptir.Bu makalede, C++ programlama dilinin temel özellikleri ve kullanım alanlarına dair genel bir bilgi sunulacaktır. Ayrıca, farklı veri tipleri, operatörler ve örnekler üzerinde de ayrıntılı olarak durulacak.

Veri Tipleri

=C++ programında kullanılan farklı veri tipleri ve bunların örnekleri.

C++ programlamada, çeşitli veri tipleri kullanılarak değişkenlerin türü belirlenir ve bu değişkenler farklı tiplerdeki verileri depolamak için kullanılır. C++’ın sahip olduğu geniş veri tipi yelpazesi, programcılara esneklik sağlar ve farklı veri türlerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

Bu veri tipleri arasında tam sayı, ondalıklı sayı, karakter, mantıksal ve diziler gibi farklı kategoriler bulunur. Tam sayı veri tipleri,int, short ve long gibi farklı boyutlarda kullanılabilirken, ondalıklı sayı veri tipleri float ve double olarak adlandırılır ve daha hassas hesaplamalar için kullanılır.

Bunların yanı sıra, karakter veri tipleri tek bir karakteri temsil etmek için kullanılır ve mantıksal veri tipleri ise ‘true’ ve ‘false’ değerlerini alır. Diziler ise aynı tipteki birden fazla veriyi depolamak için kullanılır ve veri işleme işlevleri için idealdir.

Aşağıda, C++ programında kullanılan farklı veri tiplerinin örnekleri verilmiştir:

Veri Tipi Örnek Değer
int 42
short 10
long 123456789
float 3.14
double 2.71828
char ‘A’
bool true

Yukarıdaki örnekler, C++ programında kullanılan farklı veri tiplerine birkaç örnektir. Bu veri tipleri, programların farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve verileri uygun şekilde işlemek için önemli bir role sahiptir. Programcılar, bu veri tiplerini kullanarak C++ programlarını daha etkili ve optimize bir şekilde yazabilirler.

Tam Sayı Veri Tipleri

Tam sayı veri tipleri, C++ programında kullanılan ve yalnızca tamsayı değerlerini temsil eden veri tipleridir. Bu veri tipleri, int, short ve long gibi farklı boyutlarda tanımlanabilir.

Veri Tipi Boyut (byte) Değer Aralığı
int 4 -2,147,483,648 to 2,147,483,647
short 2 -32,768 to 32,767
long 4 -2,147,483,648 to 2,147,483,647

Tam sayı veri tipleri, genellikle tamsayı değerlerinin depolanması veya hesaplamaların yapılması için kullanılır. Örneğin, bir programda kullanıcıdan alınan bir sayının işlenmesi veya bir döngünün kaç kez çalışacağının belirlenmesi gibi durumlarda tam sayı veri tiplerine ihtiyaç duyulur.

 • int: C++ programında en sık kullanılan tam sayı veri tipidir. 4 byte bellek alanı kaplar ve genellikle -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki değerleri temsil eder.
 • short: Daha küçük boyutlu bir tam sayı veri tipidir ve 2 byte bellek alanı kaplar. -32,768 ile 32,767 arasındaki değerleri temsil edebilir.
 • long: int veri tipine benzer şekilde 4 byte bellek alanı kaplar, ancak daha geniş bir değer aralığına sahiptir. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki değerleri temsil edebilir.

Tam sayı veri tipleri, programın doğru çalışması için önemlidir ve işlemlerin beklenen sonuçları üretmesine yardımcı olur. Bu veri tiplerinin doğru şekilde kullanılması, C++ programlarının güvenilir ve verimli olmasını sağlar.

int Veri Tipi

C++ programlama dilinde, en sık kullanılan tam sayı veri tipi int’tir. Bu veri tipi, tamsayı değerlerini temsil etmek için kullanılır. int veri tipinin bazı özellikleri şunlardır:

 • int veri tipi, 2 veya 4 byte’lık bellek alanını kullanır.
 • Değerlerini tam sayılarla ifade eder ve negatif veya pozitif olabilir.
 • int veri tipi, aritmetik işlemlerde kullanılır ve toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemleri yapmak için kullanışlıdır.

int veri tipinin örnek kullanımlarını aşağıda inceleyebiliriz:

Örnek Açıklama
int x = 5; x değişkenine 5 değerini atar.
int y; y değişkenini tanımlar (değer atanmadığı için varsayılan olarak 0 değeri alır).
int z = x + y; x ve y değişkenlerini toplayarak z değişkenine atar.

Bu örnekler, int veri tipinin basit kullanımlarını göstermektedir. C++ programlamada int veri tipi sıklıkla kullanılır ve birçok farklı senaryoda işlevsel olabilir.

short Veri Tipi

short Veri Tipi:

C++ programlama dilinde, short veri tipi kullanılarak kısa tamsayı değerleri temsil edilebilir. Bu veri tipi, int veri tipine benzer şekilde kullanılır, ancak daha küçük bir bellek alanı işgal eder. short veri tipinin boyutu genellikle 2 bayttır. Kısaca söylemek gerekirse, short veri tipi sınırlı bir değer aralığını destekler ve programların bellek kullanımını optimize eder.

short veri tipi, özellikle bellek tasarrufu önemli olduğu durumlarda tercih edilebilir. Örneğin, bir programda yüzlerce veya binlerce kısa tamsayı değeri saklamak gerekiyorsa, short veri tipi kullanmak daha verimli olabilir.

Aşağıda short veri tipinin kullanımına ilişkin örnek bir kod parçasını bulabilirsiniz:

#include using namespace std;int main() {  short sayi1 = -100;  short sayi2 = 500;    cout << "İki sayının toplamı: " << sayi1 + sayi2 << endl;    return 0;}

Bu örnekte, sayi1 ve sayi2 adında iki short tamsayı değişkeni tanımlanmış ve toplamı ekrana yazdırılmıştır. Eğer sayi1 ve sayi2 değişkenleri int veri tipiyle tanımlansaydı, daha fazla bellek alanı işgal ederlerdi.

short veri tipi hakkında daha fazla bilgi almak için C++ dilinin resmi dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.

Ondalıklı Sayı Veri Tipleri

Programlamada ondalıklı sayılar da kullanılır. C++ programlama dilinde ondalıklı sayı veri tipleri arasında float ve double bulunur. Float veri tipi daha az bellek kullanırken, double veri tipi daha hassas sonuçlar verebilir. Float veri tipi için 4 byte bellek kullanılırken, double veri tipi için 8 byte bellek kullanılır.

Float veri tipi kullanılırken sayıyı ifade etmek için sayıdan sonra "f" harfi kullanılır. Örneğin, "3.14f" şeklinde bir float sayı tanımlanabilir. Double veri tipi kullanılırken herhangi bir işarete ihtiyaç duyulmaz ve ondalıklı sayı daha doğrudan yazılır. Örneğin, "3.14" şeklinde bir double sayı tanımlanabilir.

İşte float ve double veri tiplerinin kullanımına dair basit bir örnek:

  float yaricap = 5.0f;  double area = 3.14 * yaricap * yaricap;

Bu örnekte, float veri tipine sahip "yaricap" değişkeni tanımlanır ve double veri tipine sahip "area" değişkeni, yarıçapı kullanarak dairenin alanını hesaplamak için kullanılır.

Float ve double veri tipleri, ondalıklı sayılarla çalışmak için C++ programlama dilinde önemli bir rol oynar. Doğru veri tipini seçmek, bellek kullanımı ve hesaplamaların doğruluğu açısından önemlidir.

Operatörler

Operatörler

C++ programlama dilinde, çeşitli işlemler yapmak için operatörler kullanılır. Bu operatörler, değişkenlerin değerlerini değiştirmek, matematiksel işlemler yapmak, ilişkileri kontrol etmek ve diğer birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Temel operatörler şunlardır:

Operatör Açıklama Örnek
+ İki değeri toplar
int a = 5 + 3;
- Bir değeri diğerinden çıkarır
int b = 7 - 2;
* İki değeri çarpar
int c = 4 * 2;
/ Bir değeri diğerine böler
int d = 10 / 2;
% Bir değerin diğerine bölümünden kalanı verir
int e = 9 % 2;
++ Bir değeri bir artırır
int f = 6;
f++;
-- Bir değeri bir azaltır
int g = 8;
g--;

Bu temel operatörler, C++ programında sıkça kullanılır ve birçok işlemi kolaylaştırır. Operatörleri doğru bir şekilde kullanarak, programınızı daha etkili ve verimli bir şekilde yazabilirsiniz.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, C++ programında matematiksel işlemler yapmak için kullanılan temel operatörlerdir. Bu operatörler, toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Aritmetik operatörlerin kullanımı ve örnekleri aşağıda açıklanmıştır:

Operatör Anlamı Örnek Kullanım
+ Toplama int sayi1 = 5;
int sayi2 = 3;
int sonuc = sayi1 + sayi2;
// sonuc = 8
- Çıkarma int sayi1 = 5;
int sayi2 = 3;
int sonuc = sayi1 - sayi2;
// sonuc = 2
* Çarpma int sayi1 = 5;
int sayi2 = 3;
int sonuc = sayi1 * sayi2;
// sonuc = 15
/ Bölme int sayi1 = 6;
int sayi2 = 3;
int sonuc = sayi1 / sayi2;
// sonuc = 2
% Mod int sayi1 = 7;
int sayi2 = 3;
int sonuc = sayi1 % sayi2;
// sonuc = 1

Aritmetik operatörler sayesinde, C++ programlama dilinde matematiksel işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Daha fazla bilgi ve örnekler için buraya tıklayabilirsiniz.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, C++ programlama dilinde eşitlik, büyüklük-küçüklük gibi durumları kontrol etmek için kullanılır. Bu operatörler, iki veya daha fazla değeri karşılaştırarak doğru ya da yanlış değerlerini döndürür. Eşitlik operatörleri, belirli bir değeri kontrol ederken, büyüklük küçüklük operatörleri ise değerlerin ilişkisini kontrol etmek için kullanılır.

En sık kullanılan karşılaştırma operatörleri şunlardır:

 • == (eşittir): İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 10 == 10 ifadesi doğrudur, ancak 10 == 5 ifadesi yanlıştır.
 • != (eşit değildir): İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 10 != 5 ifadesi doğrudur, ancak 10 != 10 ifadesi yanlıştır.
 • > (büyüktür): Bir değerin diğer değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 10 > 5 ifadesi doğrudur, ancak 5 > 10 ifadesi yanlıştır.
 • < (küçüktür): Bir değerin diğer değerden küçük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 5 < 10 ifadesi doğrudur, ancak 10 < 5 ifadesi yanlıştır.
 • >= (büyük eşittir): Bir değerin diğer değere eşit veya büyük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 10 >= 10 ifadesi doğrudur, ancak 5 >= 10 ifadesi yanlıştır.
 • <= (küçük eşittir): Bir değerin diğer değere eşit veya küçük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, 5 <= 10 ifadesi doğrudur, ancak 10 <= 5 ifadesi yanlıştır.

Bu karşılaştırma operatörleri, programların belirli durumları kontrol etmesine ve uygun aksiyonları almasına olanak sağlar. Örneğin, bir sayının diğer sayıdan büyük olup olmadığını kontrol etmek veya iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek gibi durumlarda karşılaştırma operatörleri kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir