Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c++ kodlama örnekleri

c++ kodlama örnekleri

admin admin - - 7 dk okuma süresi
121 0

c++ kodlama örnekleri

Bu makalede c++ programlama dilinde kullanılan çeşitli kodlama örnekleri ve bunların nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

Veri Türleri

Veri türleri, c++ programlama dilinde kullanılan önemli kavramlardan biridir. C++ programında farklı veri türlerini tanımlamak ve değişkenlere atamak için belirli kurallar vardır. Bu makalede, c++ programlama dilinde kullanılan çeşitli veri türlerini, bu veri türlerinin nasıl tanımlanıp atanacağını ve hangi durumlarda kullanılacağını ele alacağız.

İlk olarak, integer veri türünden bahsedelim. Integer veri türü, tam sayıları temsil etmek için kullanılır. Bir değişkenin integer türünde tanımlanması için, int anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, “int sayi = 5;” şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Bu tanımlama, “sayi” adında bir değişken oluşturur ve ona 5 değerini atar. Integer veri türü, matematiksel işlemlerde sıklıkla kullanılır ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Bir diğer veri türü olan float ve double, ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılır. Float, daha küçük ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılırken, double daha büyük ve daha hassas ondalıklı sayılar için kullanılır. Örneğin, “float sayi1 = 3.14;” ve “double sayi2 = 3.14159;” şeklinde float ve double değişkenleri tanımlayabiliriz. Bu değişkenlere ondalıklı değerler atayabilir ve bu değerler üzerinde işlemler yapabiliriz.

Veri türleri, c++ programlamada çok önemli bir rol oynar. Her veri türü, farklı türde veriye izin verir ve bu verilerin nasıl işleneceğini belirler. Bu makalede, integer, float ve double gibi farklı türleri tanıyacak ve kullanacak yeni başlayanlar için faydalı bir kaynak oluşturacağız.

Integer Veri Türü

Integer veri türü, c++ programlama dilinde kullanılan bir veri türüdür ve tam sayıları temsil etmek için kullanılır. En yaygın kullanılan integer veri türü “int”dir. İnteger veri türü, pozitif ve negatif tam sayıları, sıfırı ve değer aralığını depolamak için kullanılır.

İnteger veri türü olan “int” ile ilgili farklı kodlama örnekleri ve matematiksel işlemler üzerinde nasıl kullanılabileceği aşağıda verilmiştir:

 • Örnek 1: İki integer değeri toplamak için aritmetik işlem kullanılabilir. Örneğin, “int x = 5” ve “int y = 3” olarak tanımlanan iki integer değişkeni toplamak için aşağıdaki kod kullanılabilir:
 • int x = 5;int y = 3;int toplam = x + y;
 • Örnek 2: İnteger değerini artırmak veya azaltmak için artırma veya azaltma operatörleri kullanılabilir. Örneğin, “int x = 5” olan bir integer değişkenini bir birim artırmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:
 • int x = 5;x++;
 • Örnek 3: İki integer değerini karşılaştırmak için karşılaştırma operatörleri kullanılabilir. Örneğin, “int x = 5” ve “int y = 3” olarak tanımlanan iki integer değişkenini karşılaştırmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:
 • int x = 5;int y = 3;bool sonuc = x > y;

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, integer veri türü “int” ile çeşitli kodlama örnekleri üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir ve değerler karşılaştırılabilir. Bu örnekler, integer veri türünün nasıl kullanıldığını ve nasıl kodlanabileceğini göstermektedir.

Karşılaştırma Operatörleri

=İki integer değerini karşılaştırmak için kullanılan karşılaştırma operatörleri bulunur. Bu operatörler, iki değeri karşılaştırarak, ilişkilerini belirlememizi sağlar. Ayrıca, bu operatörlerin nasıl uygulandığı da gösterilir.

Karşılaştırma operatörleri aşağıdaki gibidir:

 • İki değeri karşılaştırmak için “==” operatörü kullanılır. Bu operatör, değerlerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • “!=” operatörü, iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşit değillerse, sonuç true olur.
 • Bir değeri diğerinden büyük olup olmadığını kontrol etmek için “>” operatörü kullanılır.
 • Bir değerin diğerinden küçük olup olmadığını kontrol etmek için “<" operatörü kullanılır.
 • “>=” operatörü, bir değerin diğerinden büyük eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • “<=" operatörü, bir değerin diğerinden küçük eşit olup olmadığını kontrol eder.

Bu operatörler, if-else veya switch-case gibi durumları kontrol etmek veya programın akışını değiştirmek için yaygın olarak kullanılır. Bu şekilde, programın belirli şartları karşılamasına bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, c++ programında kullanılan işlemleri ifade eder. Bu operatörler, iki integer değeri üzerinde temel aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. İki integer değerini toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemlerle birleştirebilirsiniz.

Örneğin, iki integer değerini toplamak için “+” operatörünü kullanabilirsiniz. Çıkarma işlemi için “-” operatörünü, çarpma için “*” operatörünü ve bölme işlemi için “/” operatörünü kullanabilirsiniz.

İki integer değeri üzerinde gerçekleştirilen aritmetik işlemler sonucunda elde edilen değer, yeni bir integer değişkenine atanabilir veya işlemin sonucu doğrudan kullanılabilir.

Aritmetik Operatör Açıklama
+ İki değeri toplar
Bir değeri diğerinden çıkarır
* İki değeri çarpar
/ Bir değeri diğerine böler

Ayrıca, aritmetik operatörlerin öncelik düzeyi vardır. Matematiksel öncelik kurallarına benzer şekilde, çarpma ve bölme operatörleri toplama ve çıkarma operatörlerine göre önceliklidir. Bu nedenle, işlemler yapılmadan önce öncelikli işlemler gerçekleştirilir.

Float ve Double Veri Türleri

Float ve double, c++ programlama dilinde kullanılan veri türleridir. İkisi arasındaki fark, bellekte tuttukları veri miktarıdır. Float veri türü, 4 byte bellek alanı kullanırken, double veri türü 8 byte bellek alanı kullanır.

Float veri türü, genellikle ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir para birimi olarak kuruşları ifade etmek için kullanılabilir. Öte yandan, double veri türü daha hassas ondalıklı sayıları temsil edebilir ve daha büyük veri miktarları için daha fazla bellek alanı sağlar. Bu nedenle, daha hassas matematiksel hesaplamalar yapmak için double veri türü tercih edilebilir.

Float ve double veri türlerinin tanımlanması ve kullanılması oldukça basittir. Bir değişken tanımlarken, veri türünü belirtmek için “float” veya “double” anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin:

float pi = 3.14;double gravity = 9.8;

Bu örnekte, “pi” değişkeni float veri türüyle tanımlanmış ve değeri 3.14 olarak atanmıştır. “gravity” değişkeni ise double veri türüyle tanımlanmış ve değeri 9.8 olarak atanmıştır.

Float ve double veri türleri, c++ programlama dilinde geniş kullanım alanına sahiptir. Matematiksel hesaplamalar, bilimsel hesaplamalar, grafik işlemleri ve daha birçok alanda kullanılabilirler. Bu veri türlerinin farkını ve nasıl tanımlanıp kullanıldığını anlamak, c++ programlama dilinde veri manipülasyonu ve hesaplamalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Döngüler

Döngüler

Farklı döngü türleri olan for, while ve do-while döngülerinin kullanımı ve bu döngülerin nasıl çalıştığı açıklanacak.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanan işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve döngünün nasıl sonlandırıldığını gösteren bir döngü türüdür. For döngüsü, genellikle bir başlangıç değeri, bir koşul ve bir artış/değişim ifadesi kullanılarak oluşturulur. Bu döngünün kullanımı, sık sık kullanılan işlemlerin tekrarlanmasını kolaylaştırır ve kodun daha okunaklı olmasını sağlar.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve döngünün çalışma prensibini ele alan bir döngü türüdür. While döngüsü, başlangıçta bir koşulu kontrol eder ve koşul sağlandığı sürece döngü içindeki işlemler tekrarlanır. Döngüye girmeden önce koşulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir ve koşul sağlandığı sürece döngü devam eder. Koşulun yanlış olduğu durumda döngü sonlanır.

Do-While Döngüsü

Do-while döngüsü, döngü bloğunun en az bir kez çalışmasını sağlayan ve ardından koşulu kontrol eden bir döngü türüdür. Do-while döngüsü, başlangıçta döngü bloğunun işlemlerini gerçekleştirir ve ardından koşulu kontrol eder. Koşul sağlandığı sürece döngü, döngü bloğunu tekrar tekrar çalıştırmaya devam eder. Koşulun yanlış olduğu durumda döngü sonlanır.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanan işlemlerin c++ programında nasıl gerçekleştirildiğini ve döngünün nasıl sonlandırıldığını gösterir. Bu döngü, bir başlangıç değeri, bir döngü koşulu ve her döngü adımında yapılacak işlemlerden oluşur.

For döngüsü genellikle bir değişkenin belirli aralıklarla artırılarak tekrar eden işlemlerin yapılması için kullanılır. İlk olarak, döngü başlamadan önce başlangıç değeri atanır ve ardından döngü koşulu kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise, döngü içindeki işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra döngü adımı gerçekleştirilir ve döngü koşulu tekrar kontrol edilir. Eğer koşul hala doğru ise, işlem yeni bir döngü adımı için tekrarlanır. Koşul yanlış ise, döngü sonlandırılır ve program devam eder.

For Döngüsü Koşul İşlemler Döngü Adımı
for (int i = 0; i < 5; i++) i<5 // İşlemler burada gerçekleştirilir i++

Yukarıdaki örnekte, for döngüsü bir değişken olan “i” ile belirli bir sayıda tekrarlanan işlemleri gerçekleştirir. Başlangıç değeri olarak “i” değişkenine 0 atanır ve her döngü adımında “i” değeri 1 artırılır. Döngü koşulu, “i” değerinin 5’ten küçük olduğunu kontrol eder. Koşul doğru olduğu sürece işlemler tekrar edilir. Döngü adımı ise “i” değerini 1 artırır. Koşul yanlış olduğunda döngü sonlandırılır ve program devam eder.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan işlemlerin gerçekleştirildiği bir döngü türüdür. Döngü başlangıcında belirli bir şart kontrol edilir ve bu şart sağlandığı sürece işlemler tekrar eder. Şart sağlanmadığı anda döngü sonlanır ve program devam eder.

Bir while döngüsü, önceden belirlenmiş bir işlem sayısına ihtiyaç duymadan bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. Eğer koşul sağlanıyorsa, döngü bloğu içindeki işlemler tekrarlanır. Bu sayede, belirli bir işlem sayısı veya döngü döngüsünün sonlanabilmesi için bir koşula ihtiyaç duymazsınız.

Belirli bir koşulun sağlanması durumunda, while döngüsü başlangıcında yer alan koşul ifadesi değerlendirilir. Eğer koşul ifadesi doğruysa, döngü bloğu içinde yer alan işlemler tekrarlanır. Bu işlemler tamamlandığında, döngü başlangıcına geri dönülerek koşul ifadesi yeniden değerlendirilir. Koşul ifadesi hala doğruysa, döngü bloğu içinde yer alan işlemler tekrarlanır. Bu süreç koşul ifadesi yanlış olana kadar devam eder.

While döngüsünün çalışma prensibi basittir: koşul kontrol edilir, koşul doğruysa işlemler tekrarlanır, koşul yanlışsa döngü sonlanır. Bu sayede, belirli bir koşulun sağlandığı durumlarda işlemleri tekrarlayabilir ve programınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Do-While Döngüsü

=Döngü bloğu, en az bir kez çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve döngünün koşulu döngü bloğundan sonra kontrol edilir. Do-while döngüsü, belirli bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılır ve döngü bloğunu en az bir kez çalıştırmak istediğimiz durumlarda ideal bir seçenektir.

Do-while döngüsü, döngü bloğunun içine yazılan kodların her ne olursa olsun en az bir kez çalıştırılmasını sağlar. Do-while döngüsü başlatıldığında, döngü bloğundaki işlemler gerçekleştirilir ve ardından koşul kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise, döngü bloğu tekrar çalıştırılır; eğer koşul yanlış ise, döngü sona erer ve kod yürütme işlemine devam eder.

Do-while döngüsünün kullanımı oldukça basittir. İlk olarak “do” kelimesiyle başlar, ardından döngünün çalıştığı kod bloğu gelir ve koşul sonunda da “while” kelimesiyle döngünün tekrar çalışıp çalışmayacağı belirtilir. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği sayının negatif olmadığı sürece bir işlemi tekrarlayan bir do-while döngüsünün nasıl uygulandığını gösteren bir kod bulunmaktadır:

int sayi;do {  cout << "Bir sayi girin: ";  cin >> sayi;  cout << "Girdiginiz sayi: " << sayi << endl;} while (sayi >= 0);

Bu örnekte, kullanıcıdan istenen sayıyı girdikten sonra, döngü bloğu içindeki işlemler gerçekleştirilir ve girilen sayı ekrana bastırılır. Daha sonra koşul kontrol edilir ve eğer sayı negatifse döngü devam eder, eğer sayı pozitifse döngü sona erer.

Do-while döngüsü, belirli bir işlemi en az bir kez gerçekleştirmek istediğimiz durumlarda kullanışlıdır. Özellikle kullanıcının geçerli bir giriş yapmasını sağlamak istediğimiz durumlarda, kullanıcının yeniden giriş yapmasını istemek için do-while döngüsü kullanabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir