Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. for Döngüsü Python’da Kullanımı ve Örnekler

for Döngüsü Python’da Kullanımı ve Örnekler

admin admin - - 27 dk okuma süresi
178 0

Python programlama dilinde bazı işlemler için bir döngü kullanmak gerekir. Bu döngülerden biri de for döngüsüdür. Peki for döngüsü nedir ve nasıl kullanılır?

For döngüsü, belirli bir koşulu sağlayan her bir eleman için belli bir işlemin yapılmasını sağlar. Yani bir veri yapısındaki elemanlar üzerinde dolaşır ve her eleman için belli bir işlemin yapılmasını sağlar. Bu veri yapısı, bir liste, tuple, string, dictionary veya range() fonksiyonu ile oluşturulmuş bir sayı aralığı olabilir.

For döngüsünün kullanımı oldukça basittir. Döngüde hangi veri yapısının kullanılacağı belirlenir ve bu veri yapısındaki elemanlar üzerinde gezinmek için bir değişken tanımlanır. Her bir iterasyonda bu değişken belirli bir elemana eşitlenir ve bu eleman için belirli bir işlem yapılır.

For döngüsü, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu döngüyü kullanarak çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, bir liste veya string veri yapısındaki elemanların toplamını bulabilir veya bir çarpım tablosu oluşturabilirsiniz. Ayrıca continue ve break anahtar kelimeleri kullanarak döngüyü durdurabilir veya atlayabilirsiniz.

for Döngüsü Nedir?

for döngüsü, Python programlama dilinde bulunan bir kontrol yapısıdır ve birçok programlama dilinde de kullanılmaktadır. Bu döngü yapısı, bir koşul doğrultusunda belirtilen bir aralıkta döngüyü tekrarlar. Yani, belirlenen aralıkta yer alan elemanları tek tek gezinir ve koşul doğru olduğu sürece bu elemanlarla ilgili işlemleri gerçekleştirir.

for döngüsü, genellikle bir liste, dize, demet ya da sözlük gibi veri tiplerindeki elemanları gezinmek için kullanılır. Bu sayede elemanlar üzerinde bir dizi işlem yapılabilir. Döngüde yer alan her bir iterasyon, belirtilen aralıktaki her bir eleman için geçerli olacaktır.

Örneğin, bir liste içindeki her bir elemanı sırayla gezinmek istediğimizde, for döngüsü kullanabiliriz. Döngü her eleman için tek tek çalışacak ve bu elemanlara özgü işlemleri gerçekleştirecektir.

For döngüsü, başlangıç değeri verilen bir sayaç, bir aralık ve bu aralığa göre artış veya azalış sağlayacak bir adım değeri alabilir. Bu yapılandırma, for döngüsünün belirli bir kazanım elde etmek için kullanacağı aralığı tanımlar.

For döngüsü, birçok programlama dilinde kullanılmasından dolayı temel bir yapılandırmadır. Python programlama dili de bu yapılandırmaya sahip olduğundan, Python dilindeki işlemlerde de sıkça kullanılır.

for Döngüsünün Kullanımı

Python programlama dilinde for döngüsü, belirli bir koşula bağlı olmadan belirli bir süre boyunca çalışan bir döngü türüdür. for döngüsü, belirli bir değişkene atanan bir dizi verinin her elemanı üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

for döngüsü, sürekli artan bir sayı dizisi ya da bir dizi eleman üzerinde gezinmek gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir. Döngü içerisinde kullanılan başlangıç, bitiş, ve artış değişkenleri ile döngü koşulları belirlenir.

Ayrıca for döngüsü, range() fonksiyonu yardımı ile de kullanılabilir. Range fonksiyonu belirtilen bir başlangıç ve bitiş değişkeni arasındaki sayı dizisini oluşturur. Bu sayı dizisi daha sonra for döngüsünde kullanılarak işlem yapılır.

Bunun yanı sıra for döngüsünde çift kolon(:) kullanarak alt bloklar da oluşturulabilir. Bu bloklarda belirli koşullara göre program çıktıları oluşturulabilir. Ayrıca döngü içinde yer alan continue ve break anahtar kelimeleri ile döngü durdurulabilir ya da bir sonraki adıma geçilebilir.

for döngüsü ayrıca, listeler, tuple ve string veri tipleri gibi pek çok veri tipi üzerinde de işlem yapmak için kullanılabilir. Döngü ile bu veri tipleri üzerinde gezinilerek, her bir öğe üzerinde belirtilen işlem yapılır.

range() Fonksiyonu ile for Döngüsü

Python’da for döngüsünün kullanımı değişiklik gösterse de, range() fonksiyonu kullanarak for döngüsünü kullanmak oldukça yaygındır. range() fonksiyonu, belirli bir sayı aralığını oluşturur ve bu aralıkta for döngüsü kullanılabilmesine olanak tanır.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu range() fonksiyonu kullanarak 1’den 10’a kadar sayıları yazdırmaktadır:

Kod Çıktı
for i in range(1, 11): print(i)
12345678910

range() fonksiyonunun birden fazla kullanımı da mevcuttur. range() fonksiyonu, belirli bir adım aralığı da kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu 0’dan 20’ye kadar olan sayıları 2’şer 2’şer ilerleterek yazdırmaktadır:

Kod Çıktı
for i in range(0, 20, 2): print(i)
024681012141618

range() fonksiyonu ile for döngüsünü kullanarak veri setleri üzerinde işlem yapmak da mümkündür. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir liste üzerinde for döngüsü kullanarak elemanları yazdırmaktadır:

Kod Çıktı
liste = [1, 2, 3, 4, 5]for i in range(len(liste)): print(liste[i])
12345

range() fonksiyonu, for döngüsü kullanarak yapılabilecek işlemlere sınırsız bir şekilde olanak sağlar.

continue ve break Anahtar Kelimeleri Kullanımı

Python’da for döngüsünün kullanımı, bazı durumlarda durdurulması veya atlanması gereken koşullara göre ayarlanabilir. Bu durumlarda, döngüden çıkmak ve bir sonraki öğeye atlamak için continue ve break anahtar kelimeleri kullanılabilir.

continue anahtar kelimesi, döngüyü atlamak ve bir sonraki öğeye geçmek için kullanılır. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıların listesinde, 5 sayısını atlamak istediğimizi varsayalım. Bu durumda, “if” koşulunu kullanarak “continue” anahtar kelimesini döngü içinde kullanabiliriz.

Kod Örneği:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]for num in numbers:  if num == 5:    continue  print(num)  

Yukarıdaki kod örneğinde, 5 sayısı, continue anahtar kelimesi sayesinde atlanır ve döngüde ilerleme gerçekleştirilir.

Diğer yandan, break anahtar kelimesi, bir koşulu sağladığında döngüyü durdurmak için kullanılabilir. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıların listesinde, 5 sayısına ulaştığımızda döngüyü tamamen durdurmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda “if” koşulunu kullanarak “break” anahtar kelimesini döngü içinde kullanabiliriz.

Kod Örneği:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]for num in numbers:  if num == 5:    break  print(num)  

Yukarıdaki kod örneğinde, döngü num = 5 olduğunda kesilir. Dolayısıyla, 5 sayısından itibaren geriye kalan sayılar yazdırılmaz.

Python’da continue ve break anahtar kelimeleri kullanarak for döngüsünün durdurulması veya atlanması, programlama sürecinde oldukça faydalı olabilir.

for Döngüsü ile Dizi ve Tuple Kullanımı

for döngüsü, dizi ve tuple gibi birçok veri tipi üzerinde gezinmek için kullanılabilir. Bu veri tipleri genellikle bir dizi elemanı veya öğesi içerir ve bu elemanların herbiri için belirli bir görev gerçekleştirilir. Örneğin, birkaç sayıyı toplamak, elemanların ortalamasını hesaplamak gibi işlemler yapmak için kullanılabilir.

Bir dizi veya tuple üzerinde gezinmek için, for döngüsünde bir değişken belirlemeniz ve her döngüde bu değişkenin bir sonraki elemanını alması gerekiyor. Ardından, her döngüde bu değişken kullanılır ve verilen işlemi yapmak için kullanılır. Örneğin:

Örnek: Açıklama:
x = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in x:
   print(i)
Bu program, 1’den 5’e kadar olan sayıları yazdırır.

Bir tuple üzerinde gezinmek için aynı işlem kullanılır:

Örnek: Açıklama:
x = (‘elma’, ‘armut’, ‘kiraz’)
for i in x:
   print(i)
Bu program, ‘elma’, ‘armut’ ve ‘kiraz’ kelimelerini yazdırır.

Bu örnekler, for döngüsünün dizi ve tuple veri tipleri üzerinde nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilir. Bu veri tipleri üzerinde yürürken, her eleman için istenen işlemi gerçekleştirerek bir döngü oluşturulur.

for Döngüsü ile String ve Dictionary Kullanımı

for döngüsü, Python’da kullanılan en önemli işlemlerden biridir. for döngüsü kullanarak, string ve dictionary veri tipleri üzerinde gezinebilirsiniz. Bir string veri tipinin her karakteri, for döngüsü kullanarak gezilebilir. Dictionary veri tipi ise, key-value çiftleri içerir, bu çiftlerde gezinmek için de for döngüsü kullanılabilir. Örneğin, bir dictionary‘deki tüm key‘leri yazdırmak için, şu kod kullanılabilir:

Kod:
my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}for key in my_dict:  print(key)
Çıktı:
a
b
c

Yukarıdaki koddaki for döngüsü, dictionary veri tipindeki key‘leri birer birer gezerek, her birini yazdırmaktadır. string veri tipinde ise, for döngüsü kullanarak her bir karakteri gezinebilir ve işlem yapabilirsiniz. Örneğin, bir cümle içindeki tüm harflerin sayısını bulmak için, şu kod kullanılabilir:

Kod:
sentence = "Python for döngüsü örnekleri"letter_count = {}for letter in sentence:  if letter in letter_count:    letter_count[letter] += 1  else:    letter_count[letter] = 1print(letter_count)
Çıktı:
{'P': 1, 'y': 2, 't': 2, 'h': 1, 'o': 3, 'n': 3, ' ': 2, 'f': 2, 'r': 2, 'd': 1, 'ü': 1, 's': 1, 'e': 3, 'k': 1, 'l': 1, 'i': 1}

Yukarıdaki kod, bir string içindeki her harfin sayısını hesaplar ve bir dictionary içinde saklar. Bu yöntem, harflerin hepsini tek tek saymak yerine, her harfin sayısını sakladığından daha verimlidir.

Örnek Uygulamalar

for döngüsü, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılan bir döngüdür. Bununla birlikte birçok farklı programlama örneğinde kullanılabilir. Bu nedenle, for döngüsü ile yapabileceğiniz birkaç örnek uygulamayı incelemek yararlı olacaktır. Bu örnekleri inceleyerek, Python programlama dilinde for döngüsünün ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.

 • for döngüsü kullanarak, Python programlama dilinde bir çarpım tablosu oluşturabilirsiniz. Bunun için iki for döngüsü kullanarak her bir sayının çarpımını hesaplamak ve ekrana yazdırmak yeterli olacaktır.

   for i in range(1,11):   for j in range(1,11):     print(i*j, end='\t')   print() 
 • for döngüsü kullanarak, Python programlama dilinde piramit şekiller oluşturabilirsiniz. Bunun için iki for döngüsü kullanarak her bir satırda yıldızları ekrana yazdırmak yeterli olacaktır. Aşağıdaki örnek kodda, kullanıcıdan alınan sayı kadar satırda yıldızlarla bir piramit şekli oluşturulmuştur.

   satir = int(input("Piramit kaç satırdan oluşsun: ")) for i in range(satir):   for j in range(satir-i):     print(" ", end="")   for j in range(2*i+1):     print("*", end="")   print() 

Bu örnek uygulamalar, for döngüsü kullanarak Python programlama dilinde farklı işlemler yapabileceğinizi gösterir. Kendi projelerinizde for döngüsünü kullanarak daha farklı örnekler yapabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Çarpım Tablosu Oluşturma

For döngüsünü kullanarak çarpım tablosu oluşturma oldukça basit bir işlemdir. Çarpım tablosu, her bir sayının kendisi ile diğer tüm sayıların çarpım sonuçlarını içeren bir tablodur. Bu tablo, matematiksel işlemlerin bazı sorularını çözmek için kullanılır.

Python’da, for döngüsü kullanarak kolayca çarpım tablosu oluşturabilirsiniz. Öncelikle, for döngüsünü kullanarak 1 ile 10 arasındaki sayıları alabilir ve bu sayılar için başka bir döngü oluşturabilirsiniz. İç içe geçmiş döngüler kullanarak, her sayı ile diğer tüm sayıların çarpımını hesaplayabilir ve sonucu bir tablo içinde görüntüleyebilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak, çarpım tablosunun her bir hücresindeki sayıları hesapladık. Ardından, bu sayıları bir HTML tablosunda görüntüledik.

Piramit Şekli Oluşturma

Python’da for döngüsü ile oldukça ilginç ve hoş şekiller oluşturabilirsiniz. Piramit şekli oluşturma, bunlardan biridir. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan sayı kadar satır içeren bir piramit şekli oluşturacağız.

İlk başta, kullanıcıdan bir sayı alınarak kaç satırlık bir piramit oluşturulacağı belirlenir. Daha sonra, for döngüsü ile sıradaki satırın yıldızlarla doldurulması sağlanır. Bu yıldızlar, her satırda sıfırdan başlayarak artan bir sayıda sıralanır. Yani ilk satırda 1 yıldız, ikinci satırda 2 yıldız, üçüncü satırda 3 yıldız ve bu şekilde devam eder.

Kod:
sayi = int(input('Piramit kaç satırlı olsun? '))for i in range(sayi):  print(' '*(sayi-i-1) + '*'*(2*i+1))   
 • Kullanıcıdan kaç satırlık bir piramit oluşturulacağı belirlenir.
 • For döngüsü ile sıradaki satırın yıldızlarla doldurulması sağlanır.
 • Yıldızlar, her satırda sıfırdan başlayarak artan bir sayıda sıralanır.

Bu şekilde, kullanıcının girdiği sayıya göre bir piramit şekli oluşturmuş olduk. Bu örnek, for döngüsü ile ilginç şekiller oluşturmanın sadece bir örneğidir. Python’da for döngüsü ile yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Ancak, koda ne kadar hakim olursanız o kadar güzel ve etkili örnekler ortaya çıkarabilirsiniz.

Sonuç

Python dilindeki for döngüsü çeşitli veri tipleri ve örneklemelerde kullanılabilir. Bu makalede, for döngüsünün kullanımı, özellikleri ve örnekleri hakkında bilgi edindiniz. Range() fonksiyonu kullanılarak for döngüsü, continue ve break anahtar kelimeleri ile durdurulup atlanabilen for döngüsü, dizi, tuple, string ve dictionary veri tipleri üzerinde for döngüsüne örnekler verdik.

Ayrıca, çarpım tablosu oluşturma ve piramit şekli oluşturma gibi örnek uygulamaları, for döngüsü kullanarak yapabilirsiniz. Bu örnekler sayesinde, for döngüsü ile birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Python dilinin for döngüsü özelliklerini öğrendikten sonra, kodlarınızda daha fazla işlem yapabilirsiniz.

Unutmayın, for döngüsü kodlarınızda veri tipleri üzerinde gezinmek, koşullar belirlemek ve örnek uygulamalar yapmak için çok kullanışlı bir araçtır. Kullanımında başarılar dileriz!

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir