Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Java Kodları

Java Kodları

admin admin - - 26 dk okuma süresi
90 0

Java Kodları

Java, günümüzde en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. Kendine özgü yapısı ve geniş kullanım alanıyla birçok geliştiricinin tercihi olan Java, kullanıldığı alanda profesyonelliği ve etkinliği ön plana çıkarır. Bu makalede, Java kodlarının kullanımı ve önemi üzerine bilgilendirme yapacağız.

Java kodları, bir programın çalışmasını sağlayan komutlar ve ifadelerdir. Java’nın temel yapısını anlamak ve doğru şekilde kullanmak, programlama konusunda başarılı olmanızı sağlar. Java, nesne yönelimli bir dil olduğu için nesneler ve sınıflar üzerinde çalışır. Bu sayede, yazılım projelerini daha organize ve yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

Java kodları, modüler bir yapıya sahiptir. Bu sayede, kodları daha kolay okunabilir ve anlaşılır hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda, Java’nın derlenmiş bir dil olması sayesinde hızlı bir şekilde çalışabilir ve performanslı uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Java, platform bağımsız bir dil olarak bilinir. Yani, yazdığınız Java kodları, farklı işletim sistemlerinde aynı şekilde çalışabilir. Bu da Java’nın yaygın bir şekilde tercih edilmesinin nedenlerinden biridir. Özellikle büyük ve karmaşık projelerde, platform bağımsızlık avantajı büyük önem taşır.

Bu makalede, Java kodlarının temel yapısı, kullanım alanları ve önemi üzerine daha detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Dilerseniz Java’nın Temel Yapısı başlığı altında Java dilinin temel yapılarına, Veri Tipleri ve Değişkenler başlığı altında ise Java’da kullanılan veri tipleri ve değişkenlerin nasıl tanımlanacağına ve kullanılacağına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Java’nın Temel Yapısı

Java’nın temel yapısı, bu programlama dilinin kurallarını ve sözdizimini içerir. Java, Yüksek Seviye bir dil olduğu için, genellikle insanların anlaması ve kullanması kolaydır. Java’nın temel yapıları, değişkenler, veri tipleri, kontrol yapıları, döngü yapıları, koşullu ifadeler, diziler ve fonksiyonlar, nesne yönelimli programlama, hata yönetimi ve istisnaları içerir.

Değişkenler, programda kullanılan verilerin saklandığı ve değiştirilebildiği alanlardır. Java’da değişkenler, belirli bir veri tipine sahip olmalıdır. Örneğin, bir sayıyı saklamak için “int” veri türünü kullanabilirsiniz. Veri tipleri, programda kullanılan değerlerin türünü belirtir. Örneğin, “int” bir tam sayıyı temsil ederken, “String” bir metin dizisini temsil eder.

Java’da kontrol yapıları, programın belirli bir duruma göre farklı eylemler yapmasını sağlar. “if-else” ve “switch-case” gibi kontrol yapıları, programın koşullara göre karar vermesine yardımcı olur. Örneğin, bir kullanıcının yaşına göre belirli bir mesajı göstermek için “if-else” yapısını kullanabilirsiniz.

Döngü yapıları, belirli bir eylemi tekrarlamak için kullanılır. “for”, “while” ve “do-while” gibi döngü yapıları, belirli bir koşul sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrarlar. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıları yazdırmak için “for” döngüsünü kullanabilirsiniz.

Koşullu ifadeler, programın belirli bir koşula göre belirli bir eylem yapmasını sağlar. Bu ifadeler, genellikle kontrol yapıları içinde kullanılır. Örneğin, kullanıcının bir sayıyı tahmin etmesini isteyen bir oyun yazarken, kullanıcının tahminini kontrol etmek için “if” ifadesini kullanabilirsiniz.

Veri Tipleri ve Değişkenler

Java programlama dilinde, veri tipleri ve değişkenler önemli bir rol oynar. Bir Java programında, farklı tiplerde verileri tutmak ve işlemek için çeşitli veri tipleri ve değişkenler kullanılır. Bu bölümde, Java’da kullanılan temel veri tipleri ve değişkenlerin nasıl tanımlandığı ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir.

Java’da 8 temel veri tipi bulunur:

 • boolean: Mantıksal değerleri (true veya false) temsil eder.
 • byte: 8 bitlik tamsayı değerlerini (-128 ile 127 arasında) temsil eder.
 • short: 16 bitlik tamsayı değerlerini (-32,768 ile 32,767 arasında) temsil eder.
 • int: 32 bitlik tamsayı değerlerini (-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında) temsil eder.
 • long: 64 bitlik tamsayı değerlerini (-9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında) temsil eder.
 • float: 32 bitlik ondalıklı sayıları temsil eder.
 • double: 64 bitlik ondalıklı sayıları temsil eder.
 • char: Tek bir karakteri temsil eder.

Java programlarında, değişkenlere veri atamak ve bu verileri işlemek için kullanılır. Bir değişken, bir değeri depolamak ve daha sonra kullanmak için kullanılan bir isimle tanımlanan bellek bölgesidir. Bir değişken tanımlamak için, veri tipi, değişken adı ve isteğe bağlı olarak bir değer yazılır. Örnek olarak, int sayi = 10; ifadesiyle bir tamsayı değişkeni tanımlanıp, değeri atandı.

Java’da değişkenlerin kullanımı oldukça esnektir. Aynı zamanda, değişkenlerin özellikleri ve sınırlamaları da veri tiplerine bağlıdır. Bu nedenle, doğru veri tipinin kullanılması ve değişkenlerin doğru şekilde tanımlanması önemlidir.

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları, Java dilinde programın akışını yönlendirmek ve belirli koşullara göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. Java’da if-else ve switch-case gibi kontrol yapıları bulunur. İf-else yapıları, bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirli bir işlem yapar, yanlışsa başka bir işlem yapar.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı, kullanıcının yaşını kontrol ederek eğer 18 yaşından büyükse “Oy kullanabilirsiniz” mesajını ekrana yazdırır, aksi halde “Oy kullanamazsınız” mesajını ekrana yazdırır:

int yas = 20;if (yas >= 18) {  System.out.println("Oy kullanabilirsiniz");} else {  System.out.println("Oy kullanamazsınız");}

Switch-case yapısı ise bir değişkenin değerine göre farklı durumlara karşılık gelen işlemleri yapmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı, kullanıcının girdiği bir ayın kaç gün olduğunu bulur ve ekrana yazdırır:

int ay = 2;switch (ay) {  case 1:  case 3:  case 5:  case 7:  case 8:  case 10:  case 12:   System.out.println("Bu ay 31 gün");   break;  case 4:  case 6:  case 9:  case 11:   System.out.println("Bu ay 30 gün");   break;  case 2:   System.out.println("Bu ay 28 veya 29 gün");   break;  default:   System.out.println("Geçersiz ay");   break;}

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, kontrol yapıları programın belirli koşullarda farklı işlemler yapabilmesini sağlar ve programın mantığını daha esnek hale getirir.

Döngü Yapıları

Java programlama dilinde, tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için döngü yapıları kullanılır. Bu döngü yapıları, belirli koşullar sağlandığı sürece bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılır. Java’da üç farklı döngü yapısı bulunmaktadır: for döngüsü, while döngüsü ve do-while döngüsü.

For Döngüsü: For döngüsü, belirli bir başlangıç değeri, koşul ve arttırma/değiştirme ifadeleri kullanarak bir döngüyü belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılır. Aşağıda, for döngüsünün kullanımını ve bir örneğini görebilirsiniz:

for (int i = 0; i < 5; i++) {  System.out.println("Merhaba Dünya!");}

While Döngüsü: While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece bir ifadeyi tekrarlamak için kullanılır. Önceden belirlenmiş bir sayıda işlem yapmak yerine, while döngüsü bir koşula bağlı kalarak çalışır. Aşağıda, while döngüsünün kullanımını ve bir örneğini görebilirsiniz:

int count = 0;while (count < 5) {  System.out.println("Merhaba Dünya!");  count++;}

Do-While Döngüsü: Do-while döngüsü, diğer döngü yapılarından farklı olarak döngü içindeki işlemleri en az bir kez gerçekleştirir ve ardından koşulu kontrol eder. Koşul sağlandığı sürece döngüyü tekrarlar. Aşağıda, do-while döngüsünün kullanımını ve bir örneğini görebilirsiniz:

int count = 0;do {  System.out.println("Merhaba Dünya!");  count++;} while (count < 5);

Bu döngü yapılarını kullanarak, belirli bir işlemi yinelemek ve programınızı daha verimli hale getirmek mümkündür. Hangi döngü yapısının kullanılacağı, işlemlerinizin gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Kendi projenizde bu döngü yapılarını kullanarak farklı senaryolar oluşturarak deneyimleyebilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Java dilinde koşullu ifadeler, programın belirli bir duruma bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirmesini sağlar. Bu şartlar, genellikle bir if-else ifadesi veya bir switch-case ifadesi içinde yazılır. Koşullu ifadeler kullanarak, programımızın belirli bir duruma göre farklı kararlar almasını sağlayabilir ve bu sayede programın çok daha esnek ve dinamik olmasını sağlayabiliriz.

Bir koşullu ifadenin temel yapısı şu şekildedir: if(koşul) { kod bloğu }

Burada, koşul ifadesi değerlendirilir ve sonucuna göre if'in içindeki kod bloğu çalıştırılır. Eğer koşul doğruysa, kod bloğu çalıştırılır; aksi takdirde geçilir ve if'in sonrasındaki kodlar çalıştırılır. Aynı şekilde, else ifadesi ile farklı bir koşul belirleyebilir ve programın düşüklerine farklı bir yol çizebiliriz.

Koşul İşlem
x > 5 x, 5'ten büyükse kod bloğunu çalıştır
x < 0 x, 0'dan küçükse kod bloğunu çalıştır
x == 0 x, 0'a eşitse kod bloğunu çalıştır

Bir diğer koşullu ifade türü ise switch-case ifadesidir. Bu ifade, bir değişkenin farklı değerleri için farklı kod blokları çalıştırmamızı sağlar. Kullanımı oldukça basittir, önce switch ifadesiyle kontrol edilecek değişkeni belirleriz, ardından farklı case ifadeleri ile değişkenin alabileceği değerleri tanımlar ve her bir case'in altında çalıştırılmak istenen kodları yazarız.

switch(değişken){ case değer1:  // kod bloğu 1  break; case değer2:  // kod bloğu 2  break; default:  // varsayılan kod bloğu}

Yukarıdaki örnekte, değişkenin değeri case ifadeleriyle kontrol edilir ve ilgili kod bloğu çalıştırılır. Eğer değişken hiçbir case'e eşit değilse, default bloğu çalıştırılır. Bu sayede programımızın daha okunabilir ve yönetilebilir olduğunu görebilirsiniz.

Java dilinde koşullu ifadelerin kullanımı oldukça yaygındır ve programlamada temel bir kavramdır. Bu nedenle, koşullu ifadeleri öğrenmek ve doğru bir şekilde kullanmak, Java programlarının oluşturulmasında önemli bir adımdır.

Diziler ve Fonksiyonlar

Java programlamada diziler, aynı türden birden fazla veriyi tek bir değişkende depolamak için kullanılır. Diziler, aynı veritipiyle tanımlanır ve her bir elemanı bir indeks numarasıyla erişilebilir. Bir dizi tanımlarken, öncelikle veri türü belirtilir, ardından dizi adı ve eleman sayısı belirtilir.

Bir dizi örneği olarak, integer veri türüyle tanımlanmış elemanları toplamak amacıyla bir dizi oluşturabiliriz. Öncelikle int türünde bir dizi tanımlayalım:

int[] sayilar = new int[5];

Yukarıdaki örnekte, "sayilar" adında bir dizi tanımladık ve bu dizi 5 eleman içeriyor. Bir dizideki her bir elemana, indis numarası kullanılarak erişebiliriz. Örneğin, "sayilar" dizisinin 0. indisindeki elemana ulaşmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

int ilkSayi = sayilar[0];

Fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Java'da fonksiyonlar, belli bir görevi yerine getiren ve bir değer döndüren veya değer döndürmeyen metotlar olarak tanımlanır. Bir fonksiyon oluşturabilmek için fonksiyonun tanımının yapılması gerekmektedir.

Örneğin, iki sayıyı toplayan ve sonucu döndüren bir fonksiyon oluşturmak istediğimizde, aşağıdaki gibi bir tanım yapabiliriz:

public int toplama(int sayi1, int sayi2) { int sonuc = sayi1 + sayi2; return sonuc;}

Ardından, bu fonksiyonu çağırmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

int toplam = toplama(5, 3);

Yukarıdaki örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon tanımladık ve bu fonksiyon iki parametre alarak bu parametreleri topluyor ve sonucu geri döndürüyor. Sonra, fonksiyonu çağırırken iki tane sayı veriyoruz ve bu sayıları toplamak için fonksiyonu kullanıyoruz.

Bu şekilde, Java'da dizileri tanımlayabilir ve fonksiyonları yazabilir ve çağırabiliriz. Diziler ve fonksiyonlar, daha karmaşık programları yazarken oldukça kullanışlı ve önemli yapıları temsil eder.

Nesne Yönelimli Programlama

Java dilinde nesne yönelimli programlama bir dizi temel kavram ve prensipten oluşan bir programlama paradigmasıdır. Bu makalede, Java'da nesne yönelimli programlamanın temelleri ve kavramları hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Bir nesne yönelimli programlama dili olan Java, gerçek dünya nesnelerinin modellemesini ve onlar arasındaki etkileşimleri kodlamayı sağlar. Nesne yönelimli programlama, verileri ve onlara ilişkin işlevleri birbirine bağlamak için sınıflar, nesneler, miras ve çok daha fazlasını kullanır.

Java'da sınıflar ve nesneler programlamanın temel yapı taşlarıdır. Sınıflar, nesnelerin ortak özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan şablonlardır. Nesneler ise bu şablona uygun olarak oluşturulur ve gerçek dünyadaki varlıkları temsil eder. Örneğin, bir Araba sınıfı oluşturabilir ve bu sınıfı kullanarak farklı araç nesneleri oluşturabilirsiniz.

Nesne yönelimli programlama, modülerlik ve yeniden kullanılabilirlik sağlar. Bir kez bir sınıf oluşturulduğunda, bu sınıftan birden fazla nesne oluşturabilir ve aynı kodu tekrar tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, nesneler arasında miras kullanarak mevcut kodunuzun yeniden kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.

Java'nın nesne yönelimli programlama özellikleri, kodun daha düzenli, anlaşılır ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Her nesne belirli bir amacı yerine getirir ve kodun modüler olmasını sağlar. Bu da programlamayı daha etkili ve verimli hale getirir.

Sınıflar ve Nesneler

Java programlamasında, sınıflar ve nesneler programın temel yapısını oluşturur. Sınıflar, bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bir sınıfın bir örneği olan nesneler ise bu özellikleri ve davranışları taşır ve kullanır.

Bir sınıfı tanımlamak için kullanacağımız söz dizimi aşağıdaki gibi olabilir:

public class Araba {  int hız;  String marka;  public void hızlan() {    hız += 10;  }  public void dur() {    hız = 0;  }}

Yukarıdaki örnekte, "Araba" adında bir sınıf tanımladık. Bu sınıfın "hız" ve "marka" gibi özellikleri var. Ayrıca "hızlan" ve "dur" gibi davranışları da bulunuyor. Sınıfları oluştururken dikkat etmemiz gereken nokta, sınıf adının büyük harfle başlaması ve her kelimenin baş harfinin büyük olmasıdır.

Bir sınıfın nesnelerini oluşturmak için ise aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

Araba araba1 = new Araba();Araba araba2 = new Araba();

Yukarıdaki örnekte, "Araba" sınıfından "araba1" ve "araba2" adında iki nesne oluşturduk. Her bir nesne, "Araba" sınıfının özelliklerini ve davranışlarını taşır ve kullanır. Nesneleri oluşturduktan sonra, özelliklere erişmek ve davranışları kullanmak için nokta operatörünü kullanabiliriz.

 • araba1.hız = 50; - "araba1" nesnesinin "hız" özelliğini 50 olarak ayarlar.
 • araba1.hızlan(); - "araba1" nesnesinin "hızlan" davranışını çalıştırır, hızını 10 birim artırır.
 • araba1.dur(); - "araba1" nesnesinin "dur" davranışını çalıştırır, hızını sıfırlar.

Java'da sınıflar ve nesneler, programlamada güçlü bir araçtır. Bu yapının kullanımı, kodu daha organize hale getirmemize, tekrar kullanılabilirliği artırmamıza ve daha karmaşık programları daha anlaşılır hale getirmemize olanak tanır.

Üyeler ve Miras

Java'da sınıflar arasında miras, nesne yönelimli programlama prensipleri çerçevesinde kullanılır. Miras, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini veya davranışlarını devralması anlamına gelir. Bu sayede, kodun yeniden kullanılabilirliği artar ve programlama sürecinde zaman kazanılır. Miras ile bir sınıf, başka bir sınıftan tüm public ve protected üyelerini (değişkenler ve metotlar) alabilir.

Bir sınıfın başka bir sınıftan miras alabilmesi için extends anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin:

 • public class AnaSınıf {
 •     public int degisken1;
 •     public void metot1() {
 •         System.out.println("AnaSınıf metotu");
 •     }
 • }
 • public class AltSınıf extends AnaSınıf {
 •     public int degisken2;
 •     public void metot2() {
 •         System.out.println("AltSınıf metotu");
 •     }
 • }

Yukarıdaki örnekte, AltSınıf sınıfı, AnaSınıf sınıfından miras almaktadır. Bu sayede, AltSınıf sınıfı, AnaSınıf sınıfının public değişkenlerini ve metotlarını kullanabilir. Aynı zamanda, AltSınıf sınıfı kendi public değişkenlerini ve metotlarını da içerebilir.

Miras alınan sınıfta tanımlanmış olan bir üye, miras alan sınıfta yeniden tanımlanabilir veya değiştirilebilir. Böylece, miras alan sınıfta miras alınan üyenin davranışı değiştirebilir veya genişletebilir.

Miras, Java'da kodun mantıklı bir şekilde organize edilmesini sağlar ve sınıflar arasında hiyerarşik bir ilişki kurar. Bu sayede, programlama sürecinde daha anlaşılır ve sürdürülebilir kod yazılabilir.

Hata Yönetimi ve İstisnalar

Hata Yönetimi ve İstisnalar

Java programlamada, hata yönetiminin önemi büyüktür. Hatalar programınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, Java bildiği hataları tanımlamak ve uygun şekilde yönetmek için istisna (exception) durumlarını kullanır.

Java'da hata yönetimi, istisnaların yakalanması (catch) ve işlenmesi (handle) üzerine kuruludur. Bir hata oluştuğunda, program, hatanın türüne göre uygun işlemi gerçekleştirir. İstisna durumlarını kullanarak program akışını kontrol altında tutmak mümkündür.

Hata Türü Açıklama
ArithmeticException Aritmetik işlemlerde hata oluştuğunda fırlatılır.
NullPointerException Bir nesne null olduğunda fırlatılır.
ArrayIndexOutOfBoundsException Dizinin indeks üzerinde erişim hatası olduğunda fırlatılır.
 • Try-Catch blokları kullanarak istisna durumları yakalayabilir ve uygun şekilde işleyebilirsiniz.
 • Try bloğu içindeki kod satırları çalıştırılırken, eğer hata oluşursa Catch bloğu devreye girer.
 • Finally bloğu ise try-catch blokları çalışırken her durumda çalıştırılır.

Örnek bir hata yönetimi kodu:

try {  int a = 10;  int b = 0;  int result = a / b; //Burada ArithmeticException hatası fırlatılacak}catch (ArithmeticException e) {  System.out.println("Hata oluştu: " + e.getMessage());}finally {  System.out.println("Program sona erdi.");}

Yukarıdaki örnekte, try bloğunda bir işlem gerçekleştirilmekte ve eğer hata oluşursa catch bloğu çalışmaktadır. Son olarak, finally bloğu her durumda çalıştırılmaktadır. Bu şekilde, programın hatayı yakalaması ve uygun bir mesajla kullanıcıya bildirmesi sağlanmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir