Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Değişken Tipleri

Python Değişken Tipleri

admin admin - - 32 dk okuma süresi
222 0

Python programlama dilinde değişken tipleri, bir programda kullanılan verileri saklamak için kullanılan depolama birimleridir. Python’da kullanılan değişken tipleri sayılar, metinler, doğrular ve yanlışlar, listeler ve sözlükler gibi farklı tiplerde olabilir.

Sayılar, matematiksel işlemlerde kullanılan ve Python’da tam sayılar, ondalık sayılar ve karmaşık sayılar şeklinde temsil edilen veri tipleridir. Metinler, karakter dizileri şeklinde temsil edilir ve Python’da sıklıkla kullanılan veri tiplerinden biridir. Doğrular ve yanlışlar ise, Python’da kullanılan mantıksal değerlerdir ve genellikle karar yapılarında kullanılır. Listeler, bir programda bir arada kullanılan farklı tipteki verileri saklamak için kullanılabilirken, sözlükler ise anahtar-değer çiftleri şeklinde verileri saklamak için kullanılır.

Değişken Tipi Örnek
Tam Sayı 5
Ondalık Sayı 3.14
Karmaşık Sayı 1+2j
Metin ‘Merhaba Dunya!’
Doğru/Yanlış True/False
Liste [1, 2, ‘a’, ‘b’]
Sözlük {‘anahtar’: ‘değer’}

Numbers (Sayılar)

Python programlama dilinde işlem yapmak için değişkenler kullanırız ve bu değişkenlerin tipleri vardır. Sayısal verileri ifade etmek için kullanılan değişken tipleri; tamsayı (integer), ondalık sayı (float), ve karmaşık sayılardır (complex).

Tamsayılar, negatif, pozitif veya sıfır olarak ifade edilen doğal sayılardır. Pythonda tamsayıları tanımlamak için hiçbir özel sembol kullanmamıza gerek yoktur. Tamsayıların matematiksel işlemleri ve tip dönüşümleri gayet kolaydır.

Ondalıklı sayılar, float veri tipiyle ifade edilirler. Virgülden sonra belirli bir sayıda basamak kullanılır. Float sayılar, eklendiği zaman veya çıkarıldığı zaman küsüratlardan kaynaklı hatalar oluşabilir. Bu hataları minimuma indirmek için, bu sayıları belirli hassasiyetlerle (precision) kullanmak uygun olacaktır. Tip dönüşümleri de integer ve string türleri ile benzer şekilde yapılabilir.

Karmaşık sayılar, gerçek sayılar ve sanal sayılarla ifade edilen sayı çiftleridir. Pythonda karmaşık sayılar kompleks veri tipinde ifade edilirler. Karmaşık sayıların matematiksel işlemleri ve tip dönüşümleri de oldukça basittir.

Python’da kullanılan sayısal veri tiplerinin özellikleri ve tanımlamaları bu şekildedir. Bu veri tiplerinin matematiksel işlemleri, tip dönüşümleri ve diğer özellikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bu değişkenler hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir.

Integers (Tamsayılar)

Python programlama dili, tamsayıları kullanırken matematiksel işlem önceliklerine uyar. Yani önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır, sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Bu özellik, parantez kullanarak işlem önceliklerini değiştirmemize olanak sağlar.

Tamsayılar, basit bir şekilde bir değişkene atandıktan sonra matematiksel işlemler uygulanarak kullanılabilir. Bu değişkenler, işlemler sonucu oluşan yeni değerlerle güncellenebilirler. Tip dönüşümü yapmak için, int() fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin, int(5.2) ifadesi 5 döndürür.

Python, tamsayı değişkenlerinde birkaç özellik sunar. Bu özellikler arasında, min() ve max() fonksiyonları gibi işlemlere olanak sağlayan fonksiyonların yanı sıra, bit operatörleri (and, or, not) gibi özellikler de yer alır. Tamsayılar ayrıca, negatif veya pozitif olma gibi bir işarete sahip olabilirler.

Operator İşlevi
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
// Tam Bölme
% Kalan Bulma İşlemi
** Kuvvet Alma İşlemi

Python’da tamsayılar oldukça yararlıdır ve birçok matematiksel işlem için gereklidir. Programcılar, tamsayıları kullanarak sayısal verileri saklayabilir, yönetebilir ve hesaplamalar yapabilirler.

Floating-Point Numbers (Ondalıklı Sayılar)

Ondalıklı sayılar, matematiksel işlemler için önemli bir veri türüdür. Python, ondalıklı sayılar için “float” adında bir veri tipi kullanır. Ondalıklı sayıların özellikleri ve matematiksel işlemleri şunlardır:

 • Ondalıklı sayılar, virgül veya nokta ile ayrılmış kesirli sayılardır.
 • float tipi, sabit ondalık sayılar ve milyarlarca sayı içeren büyük ondalık sayıları da kapsar.
 • Ondalıklı sayıların maksimum hassasiyeti, bilgisayarın kullandığı sayısal formatta sınırlıdır.

Ondalıklı sayılar, matematiğin temel işlemlerini kapsar. Bunlar arasında toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölme (/) işlemleri yer alır.

Bunun yanı sıra, ondalıklı sayıları üst alma (**) ve mod alma (%) gibi diğer matematiksel işlemlerde kullanabilirsiniz.

Python, ondalıklı sayıları tam sayılara veya tam sayıları ondalıklı sayılara dönüştürmenizi sağlar. Bu dönüşümler sırasında bazı sayıların kaybı yaşanabilir:

Orijinal Sayı int() Dönüştürme float() Dönüştürme
5.5 5 5.5
10 10 10.0

Strings (Metinler)

Python programlama dilindeki karakter dizileri (strings), bir ya da daha fazla karakterin bir araya gelmesiyle oluşan veri tipleridir. Karakter dizileri tek tırnak (‘ ‘) veya çift tırnak (” “) içinde tanımlanabilir ve değiştirilebilir.

Karakter dizileri üzerinde işlem yapabilmek için bazı metotlar kullanılabilir. Bunlar arasında karakter dizilerini birleştirme, ayrıştırma, sayma, indeksleme gibi işlemler yer alır. Karakter dizileri ayrıca STRING diye bir veri tipine sahip olup, bu veri tipi değiştirilemez bir karakter dizisi sağlar.

Ayrıca karakter dizilerinde bazı işlemler ve işlem öncelikleri de bulunur. Örneğin, eğer ‘+’ operatörü iki karakter dizisi birleştirme işlemi için kullanılırsa, karakter dizileri birleştirilir. Fakat ‘-‘ operatörü kullanılırsa, hata alınıp çalışma durur.

Karakter dizilerinde kullanılan bazı metotlar şunlardır:

 • count(): Bir karakter dizisinde belirli bir karakterin kaç kere geçtiğini sayar.
 • find(): Bir karakter dizisinde belirli bir karakterin indeksini döndürür.
 • replace(): Bir karakter dizisinde belirli bir karakteri başka bir karakterle değiştirir.
 • split(): Bir karakter dizisini belirli bir karaktere göre ayrıştırır ve bir liste olarak döndürür.

Karakter dizileri, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılan veri tiplerinden biridir. Hem metin işleme hem de veri manipülasyonu açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle karakter dizilerine ve bu veri tipi üzerinde kullanılan metodlara hakim olmak, programlama becerileri açısından oldukça yararlı olacaktır.

Basics (Temeller)

Python’da karakter dizileri (string) sıkça kullanılan değişken tiplerinden biridir. Karakter dizisi, birden fazla karakterin bir araya gelmesiyle oluşur ve tek tırnak ya da çift tırnak içinde tanımlanır. Örneğin ‘merhaba dünya’ ya da “hello world” gibi.

Python’da karakter dizileri birleştirilebilir (concatenation) ve ayrıştırılabilir (split). Birleştirme işlemi ‘+’ operatörü ile yapılırken ayrıştırma işlemi ise ‘split()’ fonksiyonu ile yapılır. Ayrıca karakter dizileri çarpma işlemi ile de çoğaltılabilir.

Operasyon Örnek kullanım Çıktı
Birleştirme ‘Merhaba’ + ‘ ‘ + ‘Dünya’ Merhaba Dünya
Ayrıştırma ‘Mehmet, Ali, Ayşe’.split(‘,’) [‘Mehmet’, ‘Ali’, ‘Ayşe’]
Çoğaltma ‘Hello World! ‘ * 3 Hello World! Hello World! Hello World!

Ayrıca, karakter dizilerindeki karakterler, indeksleme (indexing) ve dilimleme (slicing) işlemleriyle de erişilebilir. Indeksleme, belirli bir karakterin konumunu belirlemeye yararken dilimleme, karakter dizisinin belirli bir bölümünün seçilmesini sağlar.

 • Indeksleme : Örneğin “Merhaba” kelimesinde ‘M’, 0 indeks noktasında yer alır ve “Merhaba”[0] yazarak ‘M’ karakterine erişilebilir.
 • Dilimleme : Örneğin “Merhaba” kelimesinde ‘erha’ kısmı “Merhaba”[1:5] yazarak seçilebilir.

Methods (Metotlar)

Metotlar (Methods)

Metotlar, karakter dizilerinde kullanılan özel işlevlerdir ve bir dizi görev gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu yöntemler, karakter dizilerinin kullanımını daha da geliştirerek, programcılara büyük kolaylık sağlar. İşte en sık kullanılan karakter dizisi yöntemleri:

Metot Adı Açıklama
join() Bir listeyi birleştirir ve tek bir karakter dizisi oluşturur
replace() Bir karakter dizisindeki tüm belirtilen parametreleri yeni bir parametreyle değiştirir
split() Bir karakter dizisindeki belirli bir ayracı kullanarak karakter dizisini böler ve bir liste haline getirir
capitalize() Bir karakter dizisinin ilk harfini büyük harf yapar
lower() Bir karakter dizisindeki tüm harfleri küçük harf yapar
upper() Bir karakter dizisindeki tüm harfleri büyük harf yapar
strip() Bir karakter dizisinden baştaki ve sondaki boşlukları siler

Bunlar sadece birkaç örnek olup, Python’da kullanılan karakter dizisi yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Python belgelerinin resmi sitesinde daha fazla bilgiye ulaşabilirler.

Booleans (Doğrular ve Yanlışlar)

Python programlama dilinde, Booleans (Doğrular ve Yanlışlar) olarak adlandırılan mantıksal değerler, genellikle koşul kontrollerinde kullanılır. Bu değerler yalnızca iki durumda olabilir: True (Doğru) veya False (Yanlış).

Mantıksal operatörler kullanılarak, bu değerlerin işlemleri gerçekleştirilebilir. Python’da kullanılan mantıksal operatörler şunlardır:

 • and: Her iki koşul da doğru ise True (Doğru) döndürür.
 • or: En az bir koşul doğru ise True (Doğru) döndürür.
 • not: Koşulun tersini döndürür.

Ayrıca, karşılaştırma operatörleri de kullanılabilir. Bu operatörler, iki değeri karşılaştırarak doğru veya yanlış sonucu döndürür. Python’da kullanılan karşılaştırma operatörleri şunlardır:

Operatör Anlamı Örnek
== Eşittir 3 == 3
!= Eşit Değildir 3 != 4
> Büyüktür 4 > 3
< Küçüktür 3 < 4
>= Büyük Eşittir 4 >= 3
<= Küçük Eşittir 3 <= 4

Booleans ve mantıksal operatörler, Python’da veri yapılarında da sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir liste veya sözlüğün boş olup olmadığını kontrol etmek için Booleans kullanılabilir. Bu özellikleriyle Booleans, Python programlama dilinin önemli bir parçasıdır.

Boolean Operators (Mantıksal Bağlaçlar)

Python’da, Boolean değerleri karşılaştırmak ve kontrol etmek için kullanılan üç mantıksal bağlaç bulunmaktadır: and, or ve not.

and operatörü iki koşulu birleştirir ve sonuç olarak sadece her iki koşul da doğru olduğunda True değerini döndürür. Örneğin:

x y x and y
True True True
True False False
False True False
False False False

or operatörü iki koşulu birleştirir ve sonuç olarak en az bir koşulun doğru olduğunda True değerini döndürür. Örneğin:

x y x or y
True True True
True False True
False True True
False False False

not operatörü bir koşulu tersine çevirir. Bu, True değeri False olarak, ve False değeri True olarak döndürür. Örneğin:

x not x
True False
False True

Mantıksal bağlaçlar, koşullu ifadelerde ve döngülerde kullanılarak programlamadaki karar verme sürecinde büyük bir rol oynarlar.

Lists (Listeler)

Python programlama dilinde, listeler birkaç değer içeren bir veri dizisidir. Listenin elemanları herhangi bir veri tipinde olabilir (tamsayı, ondalıklı sayı, karakter dizisi, vb.) ve ‘, ‘ ile ayrılırlar. Listenin açılış ve kapanışı [ ] simgeleri ile belirtilir.

Listenin elemanlarına erişmek için, indeks numaraları kullanılır. İlk elemanın indeksi 0’dır ve indeksler soldan sağa doğru artar. Son elemanın indeksi ise toplam eleman sayısından bir azdır. Ayrıca, listenin son elemanına -1 indeksi ile erişilebilir.

Listelerde, eleman ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir. Append() metodu, bir listeye yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Remove() metodu ise belirtilen elemanı listeden çıkarmak için kullanılır. Ayrıca, insert() metodu ile belirli bir indekse eleman eklemek de mümkündür.

Python’da, dilimleme işlemi de listelerde sıkça kullanılır. İndeks numaraları ve ‘ : ‘ işareti kullanılarak, belirli bir aralıkta olan elemanlara erişilebilir. Bu yöntem, hem tek tek elemanlara erişimi kolaylaştırır hem de liste üzerinde birden fazla işlem yapmayı sağlar.

Listelerde kullanılan diğer bazı metotlar şu şekildedir:

 • count() : Belirtilen elemandan kaç tane olduğunu döndürür.
 • sort() : Listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.
 • reverse() : Listenin elemanlarını tersine çevirir.
 • clear() : Listenin tüm elemanlarını temizler.

Sonuç olarak, Python’da listeler oldukça esnek ve kullanışlı bir veri tipidir. İster tek bir veri tipinde elemanlardan oluşsun, ister farklı veri tiplerinde elemanlar barındırsın, listeler çeşitli işlemleri kullanarak kolaylıkla düzenlenebilirler.

Basic Operations (Temel İşlemler)

Listeler, Python programlama dilinde en sık kullanılan veri yapılarından biridir. Birçok elemanı içerebilirler ve değiştirilebilirler. Liste oluşturmak için, elemanları virgülle ayırarak köşeli parantez içinde belirtmeniz yeterlidir. Listenin elemanları tamsayı, ondalıklı sayı, metin veya başka bir veri tipi olabilir.

Listelerde eleman ekleme ve çıkarma işlemleri oldukça kolaydır. listenin sonuna eleman eklemek için “append()” yöntemi kullanılırken, belirli bir konuma eleman eklemek için “insert()” yöntemi kullanılır. Benzer şekilde, belirli bir elemanı çıkarmak için “remove()” yöntemi veya belirli bir indisteki elemanı çıkarmak için “pop()” yöntemi kullanılabilir.

Listeler ayrıca dilimleme işlemleri için kullanılabilir. Dilimleme, bir listenin belirli bir bölümünü almanızı sağlar. “:” işareti kullanarak, bir listedeki bütün elemanlar veya belirli bir aralıktaki elemanları seçebilirsiniz. Örneğin, “liste[1:3]” ifadesi, bir listenin 1. ve 2. elemanlarını getirir.

Aşağıda temel liste işlemleri için bir örnek tablo yer almaktadır:

İşlem Kod Açıklama
Liste oluşturma my_list = [1, 2, 3] Bir liste oluşturur ve içindeki elemanları belirtir
Eleman ekleme my_list.append(4) Listeye yeni bir eleman ekler
Belirli pozisyona eleman ekleme my_list.insert(0, 0) Liste içinde belirli bir pozisyona eleman ekler
Eleman çıkarma my_list.remove(3) Listeden belirli bir elemanı çıkarır
Belirli bir pozisyondaki elemanı çıkarma my_list.pop(0) Listeden belirli bir konumdaki elemanı çıkarır
Dilimleme my_list[1:3] Listede belirli bir aralıktaki elemanları getirir

Bu temel işlemlerle birlikte, Python’da listeler sayısız farklı amaçlar için kullanılabilir. Programlama becerilerinizi geliştirmek için, daha fazla liste yöntemi keşfedebilir ve deneyebilirsiniz.

List Methods (Liste Metotları)

Listeler, Python programlama dilinde sıkça kullanılan veri tiplerinden biridir. Bu nedenle, listelerle çalışmak için birçok farklı yöntem vardır. Listelerde kullanılan en sık kullanılan metodlar şunlardır:

 • append(): Bu metot, listenin sonuna yeni bir öğe eklemek için kullanılır. Örneğin, [1, 2, 3] listemize append() yöntemi ile 4 ekleyebiliriz.
 • insert(): Bu metot, belirtilen indeksteki öğeden önce veya sonra yeni bir öğe eklemek için kullanılır. Örneğin, [1, 2, 3] listemizin 1. indeksine 5 ekleyebiliriz.
 • remove(): Bu metot, belirtilen öğeyi listeden kaldırmak için kullanılır. Örneğin, [1, 2, 3] listemizden 2’yi çıkarabiliriz.
 • pop(): Bu metot, belirtilen indeksteki öğeyi listeden kaldırmak ve nötrleştirmek için kullanılır. Örneğin, [1, 2, 3] listemizin 2. indeksinden öğeyi çıkardık ve nötrleştirdik.
 • sort(): Bu metot, listeyi küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralamak için kullanılır. Örneğin, [3, 1, 2] listemizin sort() yöntemi ile sıralanmış hali [1, 2, 3] olacaktır.
 • reverse(): Bu metot, listedeki tüm öğelerin sırasını tersine çevirir. Örneğin, [1, 2, 3] listemizin reverse() yöntemi ile sıralanmış hali [3, 2, 1] şeklinde olacaktır.

Listeler, Python programlama dilinde oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Bu nedenle, liste metotları hakkında detaylı bilgiye sahip olmanız gerekmektedir. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, listelerde kullanılan metotlar oldukça basit olmakla birlikte, programlama işlemlerinde oldukça önemli roller üstlenebilirler. Liste metotları sayesinde listeleri dilediğiniz gibi oluşturabilir, değiştirebilir ve yönetebilirsiniz.

Dictionaries (Sözlükler)

Python programlamada, sözlükler değişken tipleri arasında yer almaktadır. Sözlükler, herhangi bir anahtar-değer çifti olarak ifade edilebilen şekilde elemanlar içerirler. Anahtarlar özelleştirilebilir ve benzersiz olmalıdır, ancak sözlüklerde değerler özelleştirilebilir ve aynı değeri birden fazla anahtarla ilişkilendirebilirsiniz.

Sözlüklerin temel işlemleri arasında oluşturma, eleman ekleme veya çıkarma, anahtara göre sıralama veya döngü işlemleri yer almaktadır. Sözlükleri oluştururken, süslü parantezler { } kullanılmaktadır ve her bir anahtar-değer çifti iki nokta işareti ile ayrılır. Örneğin:

Anahtar Değer
“ad” “John”
“yaş” 30
“şehir” “İstanbul”

Yukarıdaki örnekte, “ad”, “yaş” ve “şehir” anahtarlarına sahip üç farklı değer eklendi. Sözlüklerde, belirli bir anahtara karşılık gelen değeri çağırmak için anahtar ismini sözlük içinde yazmanız yeterlidir.

Sözlüklerde kullanılan bazı metotlar arasında keys(), values(), items() gibi fonksiyonlar yer almaktadır. Bu fonksiyonlar, sözlüklerde anahtar, değer veya anahtar-değer çiftleri üzerinde işlem yapmanızı mümkün kılar. Sözlükler, projelerdeki verileri düzenlemek için oldukça kullanışlıdır ve özellikle büyük veri kümeleri ile çalışmak gerektiğinde işleri kolaylaştırırlar.

Basic Operations (Temel İşlemler)

Sözlükler, Python programlama dilinde sıkça kullanılan veri tiplerinden biridir. Sözlük oluşturmak için, anahtar-değer çiftleri kullanılır. Anahtar, sözlükte aradığımız değeri bulmamızı sağlar. Değer ise, anahtarın karşısında bulunan gerçek değerdir. Bir sözlük oluşturmak için süslü parantezler {} kullanılır:

my_dict = {"isim": "Ali", "yaş": 25, "meslek": "öğrenci"}

Yukarıdaki örnekte, “isim”, “yaş” ve “meslek” anahtarları kullanılarak çeşitli değerler sözlükte tanımlanmıştır.

Bir sözlük içinde bulunan bir değeri elde etmek için, sözlük adı kullanılarak anahtarı çağırırız:

print(my_dict["isim"]) # Output: 'Ali'

Sözlüklere eleman eklemek için, yeni bir anahtar değer çifti oluşturulur:

my_dict["telefon"] = "555-5555"print(my_dict) # {'isim': 'Ali', 'yaş': 25, 'meslek': 'öğrenci', 'telefon': '555-5555'}

Bir anahtar-değer çifti silmek için ise, del komutu kullanılır:

del my_dict["meslek"]print(my_dict) # {'isim': 'Ali', 'yaş': 25, 'telefon': '555-5555'}

Sözlük metotları, sözlük üzerinde farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, keys() metodu, sözlükteki tüm anahtarları bir liste olarak döndürür:

print(my_dict.keys()) # ['isim', 'yaş', 'telefon']

Benzer şekilde, values() metodu, sözlükteki tüm değerleri bir liste olarak döndürür:

print(my_dict.values()) # ['Ali', 25, '555-5555']

items() metodu ise, sözlükteki tüm anahtar-değer çiftlerini bir liste olarak döndürür:

print(my_dict.items()) # [('isim', 'Ali'), ('yaş', 25), ('telefon', '555-5555')]

Sözlükler, Python programlama dilinin güçlü ve kullanışlı veri tiplerindendir ve programlama çalışmalarında sıkça kullanılır.

Dictionary Methods (Sözlük Metotları)

Python programlama dilindeki sözlükler, bir anahtar-değer çiftlerinden oluşur ve esnek bir yapıya sahiptir. Sözlüklerdeki veriler, değiştirilebilir ve benzersiz anahtarlar altında saklanır. Sözlüklerdeki verilere, anahtarları kullanarak hızlı bir şekilde erişilebilir.

Python sözlüklerinin birçok farklı metodu vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • clear(): Sözlükteki tüm öğeleri kaldırır.
 • pop(): Belirtilen anahtara sahip bir öğeyi kaldırır ve döndürür.
 • update(): Bir sözlükten diğerine öğelerin eklenmesini veya güncellenmesini sağlar.
 • keys(): Sözlükteki tüm anahtarları bir liste olarak döndürür.
 • values(): Sözlükteki tüm değerleri bir liste olarak döndürür.
 • items(): Sözlükteki tüm öğeleri bir liste olarak döndürür.

Bu metotlar, bir sözlükteki verileri manipüle etmek için kullanılabilir. Örneğin, clear() metodu bir sözlüğü boş hale getirir. pop() metodu, belirtilen anahtara sahip bir öğeyi kaldırır ve döndürür. update() metodu, bir sözlükten diğerine öğelerin eklenmesini veya güncellenmesini sağlar. keys() metodu, sözlüğün tüm anahtarlarını bir liste olarak döndürür. values() metodu, sözlüğün tüm değerlerini bir liste olarak döndürür. items() metodu, sözlükteki tüm öğeleri bir liste olarak döndürür.

Python sözlükleri, kullanışlı metodları ile veri işleme işlemlerinde oldukça yararlıdır. Bu metotların kullanımı, birçok programlama projesinde işleri kolaylaştırır ve veri manipülasyonunu daha kolay hale getirir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir