Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Ekrana Yazı Yazdırma

Python Ekrana Yazı Yazdırma

admin admin - - 15 dk okuma süresi
397 0

Python programlama dilinde çıktıları görebilmek için farklı yazdırma yöntemleri kullanılır. Bu yazdırma yöntemleri sayesinde, programın çıktısını terminale ya da farklı bir çıktı akışına yazdırabiliriz. print() fonksiyonu bu iş için en sık kullanılan yöntemdir.

print() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. İçine yazdığımız ifade, string veya sayısal olsun, ekrana yazdırılır. Ayrıca, farklı veri tiplerini de bir arada yazdırabiliriz.

Ayrıca, print() fonksiyonunda farklı seçenekler de mevcuttur. Örneğin, bir stringin farklı formatlarında yazdırılması için string formatlamayı kullanabiliriz. input() fonksiyonu ise kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılır.

print() Fonksiyonu

Python’da ekrana yazı yazdırmak için en sık kullanılan yöntemlerden biri, print() fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde, herhangi bir metin veya değişkeni ekrana yazdırabilirsiniz. Ayrıca, farklı veri tipleri de kullanarak çeşitli formatlar elde edebilirsiniz.

print() fonksiyonu kullanırken, içine yazdığınız değerlerin tipine göre farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Örneğin, sayısal bir işlem sonucu yazdırmak isterseniz, bunu doğrudan fonksiyon içine yazabilirsiniz. Böylece, ekrana sonucu yazdırmış olursunuz.

 • print(7 + 3) # 10
 • print(10 / 2) # 5.0

Ayrıca, değişkenleri de direkt olarak yazdırabilirsiniz. Bu durumda, değişkenin tipine göre farklı sonuçlar alırsınız. Örneğin, bir string değişkeni yazdırdığınızda, onun içeriği direkt olarak ekrana yazdırılır.

 • ad = “Ali”
 • print(ad) # Ali

Bunun yanı sıra, print() fonksiyonunda kullanılabilen farklı parametreler de mevcuttur. Örneğin, sep parametresi kullanılarak, yazdırdığınız değerler arasına bir separater karakteri ekleyebilirsiniz.

 • print(“Ali”, “Veli”, “Ahmet”, sep=”, “) # Ali, Veli, Ahmet

Genel olarak, print() fonksiyonunu kullanarak çeşitli veri tiplerini ekrana yazdırabilir ve farklı formatlar elde edebilirsiniz. Bu nedenle, Python programlama dilinde yazdığınız herhangi bir programda, print() fonksiyonunu sıklıkla kullanmanız gerekebilir.

print() Fonksiyonu İle Metin Yazdırma

Python’da metin yazdırmak için print() fonksiyonu kullanılır. Bu yöntem sayesinde ekrana sabit metinlerin yanı sıra, değişken içeren metinler de yazdırılabilir.

Özel karakterler de kullanarak farklı formatlamalar yapmak mümkündür. Örneğin, iki metni birleştirmek için “+” işareti kullanılabilir veya iki ayrı metnin yan yana yazdırılması istenirse iki print ifadesi yan yana kullanılabilir.

print() fonksiyonunda özel karakterler kullanarak farklı formatlamalar yapılabilir. Örneğin, \n karakteri kullanarak bir alt satıra geçiş yapabiliriz. \t karakteri kullanarak da bir tab boşluk bırakılabilir.

Özel Karakter Anlamı
\n Yeni satır başına geçiş yapar
\t Bir tab boşluğu bırakır
\\ Ters eğik çizgi karakteri kullanımını belirtir

Metin içinde tek tırnak işareti kullanmak istenirse, çift tırnak işareti kullanılabilir. Benzer şekilde, çift tırnak işareti kullanmak istenirse, tek tırnak işareti kullanılabilir.

Özetle, Python’da print() fonksiyonu ile metin yazdırmak oldukça basittir. Özel karakterler kullanarak farklı formatlamalar yapmak ise daha iyi bir görüntü için oldukça önemlidir.

Farklı Satırbaşı Karakterleri

Python’da yazdığımız programların okunabilirliği kolaylaştırmak için bazı özel karakterler kullanırız. Bu karakterlerden bazıları da satırbaşı karakterleridir. Satırbaşı karakterleri, önceki satırdan sonra bir sonraki satıra geçmek için kullanılır.

“\n” karakteri, en çok kullanılan satırbaşı karakteridir. Bu karakter, yazdığımız yazıyı bir sonraki satıra geçirmemizi sağlar.

Ayrıca, “\t” karakteri de farklı satırlar arasında boşluk bırakmak için kullanılabilir. Bu karakter, bir tab boyutu kadar boşluk ekler.

Son olarak, “\\” karakteri, “\” karakterinin kendisini yazdırmamızı sağlar. Bu, örneğin ‘\’ karakterini yazdırmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir özelliktir.

Yukarıdaki özel karakterler, programlarımızın düzgün çalışmasını ve okunabilirliğini artırmak için çok önemlidir. Python’da bu karakterleri kullanarak, yazılarımızda farklı satırlara geçiş yapabilir ve verileri daha düzenli bir şekilde gösterebiliriz.

String Formatlama

String formatlama, farklı tiplerdeki değişkenleri ekrana yazdırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, print() fonksiyonu ile birlikte kullanılarak, programcıların mesajlarını daha anlaşılır hale getirmesine olanak sağlar.

String formatlama yönteminde, ekrana yazdırılacak mesajların içinde % işareti kullanılır. % işaretinin kullanılacağı yere, değişkenin tipine göre farklı karakterler yerleştirilir. Örneğin,

“`pythonad = “Ahmet”soyad = “Yılmaz”yas = 25

print(“Merhaba %s %s, yaşınız %d.” % (ad, soyad, yas))“`

çıktısı “Merhaba Ahmet Yılmaz, yaşınız 25.” şeklindedir.

String formatlama yönteminde, değişkenlerin farklı tiplerine göre farklı karakterler kullanılır. Değişkenin veri tipine göre kullanılması gereken karakterler aşağıdaki gibidir:

| Veri Tipi | Karakter || — | — || String | %s || Tam Sayı | %d || Ondalık Sayı | %f || Karakter | %c || List | %s |

Yukarıdaki tabloda yer alan karakterler, print() fonksiyonu ile birlikte kullanılarak, ekrana değişkenlerin farklı şekillerde yazdırılmasını sağlar. Bu sayede, programcılar daha okunaklı ve anlaşılır mesajlar yazabilirler.

print() Fonksiyonu İle Sayısal Değer Yazdırma

Python programlama dili, sayısal verilerin işlenmesinde oldukça popülerdir. Sayısal veriler, kod içerisinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. print() fonksiyonu kullanarak sayısal değerlerin yazdırılması oldukça kolaydır. Bu fonksiyon, sayıları doğrudan ekrana yazdırmakta ya da önce bir değişkene atayarak daha sonra kullanılabilmektedir.

print() fonksiyonu sayıları farklı şekillerde yazdırabilme imkanı sunmaktadır. Örneğin, sayıların ondalık kısımlarını belirli bir hassasiyetle yazdırabilen formatlama seçenekleri mevcuttur. Bunun yanı sıra, sayıların pozitif veya negatif işaretlerini gösteren formatlama seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca, sayıları farklı sayı tabanlarındaki rakamlarla yazdırma işlemi de print() fonksiyonu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Sayıların farklı formatlama seçenekleri kullanılarak yazdırılması, programların daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, Python programlama dilinde sayısal verilerin işlenmesi sırasında mutlaka formatlama seçenekleri kullanılmalıdır.

String Formatlama İle Sayısal Değer Yazdırma

Python’da string formatlama yöntemi kullanarak sayısal değerleri farklı formatlarda ekrana yazdırabilirsiniz. Bu yöntem, düzenli ifadelerden bir şekilde farklıdır ve daha basittir.

String formatlama yöntemi, % karakteri ve bir formatlama kodu kullanarak yapılır. % karakteri, formatlama kodu ve ekrana yazdırılacak verilerin yerleştirilmesi ile kullanılır.

Aşağıda, farklı sayısal formatlama kodları kullanılarak ekrana yazdırma örnekleri verilmiştir:

Formatlama Kodu Açıklama Örnek Çıktı
%d Tam sayı formatı print(“%d” % 42) 42
%f Ondalıklı sayı formatı print(“%.2f” % 3.14159) 3.14
%s Dize formatı print(“%s” % “hello”) hello

String formatlama yöntemi, bir dize içinde birden çok formatlama kodu kullanılmasına da izin verir. Örneğin:

 • print(“My name is %s and I am %d years old” % (“Alice”, 25))

Yukarıdaki örnekte, %s formatlama kodu “Alice” dizesiyle yer değiştirirken, %d formatlama kodu 25 tam sayısıyla yer değiştiriyor.

String formatlama yöntemi, sayısal değerleri farklı formatlarda yazdırmak için kullanışlı bir yöntemdir.

input() Fonksiyonu

Python’da ekrana yazı yazdırmanın yanı sıra, kullanıcının veri girişi yapabilmesini sağlayan input() fonksiyonu da bulunmaktadır. input() fonksiyonu, kullanıcının klavyeden veri girmesi ve girilen verinin değişkene atanması için kullanılır. Bu fonksiyon, programın etkileşimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve kullanıcının program üzerinde aktif bir rol oynamasına olanak tanır.

input() fonksiyonu, kullanıcının girdiği değeri varsayılan olarak karakter dizisi olarak alır. Bu nedenle, input() fonksiyonundan gelen veri her zaman bir string veri tipi olarak döndürülür. Girdiyi sayısal bir değer olarak kullanmak isteniyorsa, veri tipi dönüşümü yapılmalıdır.

 • Örnek olarak, kullanıcının adını almak için: isim = input("Adınızı giriniz: ")
 • Kullanıcının yaşını almak için: yas = int(input("Yaşınızı giriniz: ")) # int() fonksiyonu ile sayısal değer dönüşümü yapıldı

input() fonksiyonundan alınan veriler, değişkenlere atandıktan sonra print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılabilir. Örneğin, print(isim) ya da print("Merhaba " + isim) şeklinde kullanılabilir. Kullanıcıdan alınan verilerin programda farklı hesaplamalarda ya da akış kontrolünde kullanılması da mümkündür.

Kullanıcıdan Veri Girişi Almak

Python’da kullanıcıdan veri almak için kullanılan bir diğer fonksiyon ise input() fonksiyonudur. Bu fonksiyon kullanıcı tarafından konsola girilen verileri programa aktarmamızı sağlar. Örneğin, kullanıcının ismini öğrenmek için aşağıdaki kodları kullanabiliriz:

  isim = input("Lütfen isminizi giriniz: ")  print("Merhaba " + isim)

Yukarıdaki kodlarda, kullanıcının ismini girmesi için konsola bir mesaj gösterilir. Kullanıcı veri girdikten sonra, bu veri “isim” değişkenine atanır ve ardından ekrana “Merhaba” yazısı ve kullanıcının girdiği isim yazdırılır.

Kullanıcıdan alınan veriler varsayılan olarak string olarak alınır. Ancak alınan veri farklı bir veri tipinde ise, bu değeri farklı bir veri tipine dönüştürmek gerekebilir. Örneğin, kullanıcının girdiği sayısal veriyi kullanarak hesaplama yapacaksak, bu sayıyı integer veya float veri tipine dönüştürmemiz gerekir. Bunun için int() veya float() fonksiyonları kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği sayılar kullanılarak toplama işlemi yapılır:

  sayi1 = int(input("Lütfen ilk sayıyı giriniz: "))  sayi2 = int(input("Lütfen ikinci sayıyı giriniz: "))  toplam = sayi1 + sayi2  print("Girdiğiniz sayıların toplamı: " + str(toplam))

Yukarıdaki kodlarda, input() fonksiyonu ile kullanıcıdan alınan veriler önce int() fonksiyonu ile integer veri tipine dönüştürülür. Daha sonra sayıların toplamı hesaplanır ve sonuç ekranda görüntülenir.

Ayrıca, kullanıcının girdiği verilerin uygunluğunu kontrol etmek için if-else gibi program yapısının diğer bileşenleri de kullanılabilir.

Kullanıcıdan Alınan Değerleri Kullanmak

Python programında kullanıcının girdiği verileri alıp, bu verileri kullanarak bir işlem gerçekleştirmek oldukça yaygın bir işlemdir. Bu işlem için kullanıcıdan aldığımız verileri input() fonksiyonu ile alıp, değişkenlere atarız. Daha sonra print() fonksiyonu ile bu değişkenleri ekrana yazdırabiliriz.

Örneğin, kullanıcıdan isim ve yaş bilgisini alalım. Bu bilgileri almak için sırasıyla:

 • isim=input(“Lütfen isminizi girin: “)
 • yaş=input(“Lütfen yaşınızı girin: “)

Bu kodları çalıştırdığımızda kullanıcıdan sırasıyla isim ve yaş bilgisini girmesi istenir. Daha sonra bu bilgiler programımızdaki değişkenlere atanır. Eğer bu bilgileri direkt olarak ekrana yazdırmak istiyorsak, print() fonksiyonu ile şöyle bir kod yazabiliriz:

print(“Merhaba”,isim,”sen”,yaş,”yaşındasın”)

Bu code çalıştırıldığında, kullanıcıdan alınan bilgiler ekrana yazdırılacaktır. Bu örnek gösteriyor ki, kullanıcıdan alınan veriler sayesinde programlarımızı kişiselleştirebilir ve farklı işlemler yapabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir