Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Kod Örnekleri

Python Kod Örnekleri

admin admin - - 24 dk okuma süresi
270 0

Python dilinin öğrenilebilmesi, birçok örnek kod incelemesi yapmayı gerektirir. Bu makale, Python dilini öğrenmek isteyenlere yönelik örnek kodlar sunmaktadır. Soluksuz bir şekilde okunabilir ve anlaşılabilir bir biçimde hazırlanan örnek kodların, Python öğrenim sürecinde oldukça yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Makalede, Basit Aritmetik İşlemler, Koşullu İfadeler, Karar Yapıları, Karşılaştırma Operatörleri, Mantıksal Operatörler ve Döngüler konularına ilişkin örnek kodlar yer almaktadır. Each topic has a set of example codes written using the best coding practices to make it easier and simpler for beginners to understand and analyze. The article includes codes for the beginners to learn Python syntax and the different coding techniques you can use when writing python code. Makalede yer alan örnekler aynı zamanda görüntülenerek test edebileceğiniz bir online IDE sitesi ile de birlikte paylaşılacaktır.

Basit Aritmetik İşlemler

Bu makalemizde, Python öğrenirken kullanabileceğiniz basit aritmetik işlemlerinin örneklerini paylaşacağız. Python’da temel aritmetik işlemleri yapmak oldukça kolaydır ve birkaç satır kod yazarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle, toplama işlemi için kullanılacak olan “+” operatörünün kullanımını görelim. Örneğin, iki sayıyı toplamak istediğimizde yapmamız gereken şu:

İşlem Kod Sonuç
Toplama 2 + 3 5
Toplama 5.2 + 1.8 7.0

Ayrıca, çıkarma için “-” operatörü, çarpma için “*” operatörü ve bölme için “/” operatörü kullanılabilir. Örnek olarak:

 • 10 – 5 = 5
 • 3 * 4 = 12
 • 15 / 3 = 5

Bu işlemlerin yanı sıra, parantez kullanarak öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin:

 • (2 + 3) * 4 = 20

Python’da aritmetik işlemler yapmak oldukça kolaydır ve bu işlemleri kullanarak daha karmaşık problemleri çözmek de mümkündür. Şimdi sırasıyla koşullu ifadeleri, karşılaştırma ve mantıksal operatörleri, döngüleri ve örnek uygulamaları ele alacak diğer konularımıza da göz atabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Python dilinde koşullu ifadeler, if, elif ve else ifadeleri kullanılarak kontrol edilir. Eğer belirli bir durum sağlanıyorsa if bloğu çalıştırılır, aksi takdirde kontrol edilmesi istenen başka bir durum için elif ifadesi kullanılır. Eğer her iki durum da sağlanmıyorsa, else bloğu çalıştırılır.

Örnek olarak, bir alışveriş sepeti uygulamasında kullanıcının sepetinde belirli bir tutarın üzerinde ürün varsa indirim uygulanabilir. Kod blokları içinde kullanılmak üzere, kullanıcının sepetindeki toplam tutar ‘toplam’ değişkeni ile tutulur.

Kod Açıklama
if toplam >= 100: Toplam tutar 100 TL veya daha fazlaysa…
    indirim = toplam * 0.1 İndirim tutarı hesaplanır.
elif toplam >= 50: Eğer toplam tutar 50 TL veya daha fazlaysa…
    indirim = toplam * 0.05 İndirim tutarı hesaplanır.
else: Hiçbir koşul sağlanmazsa…
    indirim = 0 İndirim tutarı sıfırlanır.

Bu örnekte, toplam tutar 100 TL veya daha fazlaysa %10, değilse 50 TL veya daha fazlaysa %5 indirim uygulanır. Eğer her iki koşul da sağlanmazsa indirim tutarı sıfırlanır.

Karar Yapıları

Python’da, karar yapıları kullanılarak programlar belirli koşullara göre farklı yollara gidebilir. Bu karar yapılarını oluşturmak için kullanılan if, elif ve else ifadeleri örnek kodlar ile açıklanacak.

If ifadesi, belirli bir koşulun doğru olması durumunda çalıştırılacak kodları belirler. Örneğin, bir sayının 10’dan büyük olup olmadığını kontrol etmek istediğimizde şu kodu kullanabiliriz:

if sayi > 10:
        print(“Sayı 10’dan büyük.”)

Eğer sayı, 10’dan büyük ise “Sayı 10’dan büyük.” yazısı ekrana gelecektir.

Elif ifadesi ise birden fazla koşulun kontrolünü yapmak ve bunlardan sadece birinin doğru olduğu durumlarda çalıştırılacak kodları belirlemek için kullanılır. Örneğin, bir sayının pozitif, negatif ya da sıfır olduğunu kontrol etmek istediğimizde şu kodları kullanabiliriz:

if sayi > 0:
        print(“Sayı pozitif.”)
elif sayi < 0:
        print(“Sayı negatif.”)
else:
        print(“Sayı sıfırdır.”)

Eğer sayı pozitif ise “Sayı pozitif.” yazısı, negatif ise “Sayı negatif.” yazısı ve sayı sıfır ise “Sayı sıfırdır.” yazısı ekrana gelecektir.

Else ifadesi ise if ve elif ifadeleri yanlış olduğunda çalıştırılacak kodları belirler. Örneğin, bir sayının 10’dan büyük, 5’ten büyük ya da hiçbiri olmadığını kontrol etmek istediğimizde şu kodları kullanabiliriz:

if sayi > 10:
        print(“Sayı 10’dan büyük.”)
elif sayi > 5:
        print(“Sayı 5’ten büyük.”)
else:
        print(“Sayı ne 10’dan büyük ne de 5’ten büyük.”)

Eğer sayı 10’dan büyük ise “Sayı 10’dan büyük.” yazısı, 5’ten büyük ise “Sayı 5’ten büyük.” yazısı ve hiçbiri değilse “Sayı ne 10’dan büyük ne de 5’ten büyük.” yazısı ekrana gelecektir.

Karşılaştırma Operatörleri

Python kod örnekleri üzerine hazırladığımız bu makalede, karşılaştırma operatörleri de yer alıyor. Karşılaştırma operatörleri, iki değerin karşılaştırılması sonucunda doğru ya da yanlış bir değer döndürür. Büyüklük, küçüklük veya eşitlik kontrolü yapmak için kullanılır. Python dilinde kullanılan karşılaştırma operatörleri şunlardır:

Operatör Açıklama Örnek Kullanım
== Eşit mi? x == y
!= Eşit değil mi? x != y
< Küçük mü? x < y
<= Küçük veya eşit mi? x <= y
> Büyük mü? x > y
>= Büyük veya eşit mi? x >= y

Bu operatörlerle ilgili örnek kodlar vererek konuyu daha iyi anlayabiliriz. Örneğin, x değişkeninin y değişkeninden büyük olup olmadığını kontrol etmek için şu kodu kullanabiliriz:

x = 10y = 5if x > y: print("x, y'den büyüktür.")

Bir diğer örnek olarak, iki sayının eşit olup olmadığını kontrol eden bir kod yazabiliriz:

a = 5b = 5if a == b: print("a ve b eşittir.")

Bu örnekler sayesinde, karşılaştırma operatörlerinin nasıl kullanılabileceğini ve hangi durumlarda kullanılabileceğini öğrenmiş olduk.

Mantıksal Operatörler

Python dilinde kullanılan mantıksal operatörler, koşulların kontrolünde oldukça işe yararlar. Bu operatörler, verilen koşulların doğru ya da yanlış olması durumunu kontrol ederler. Bu sayede programlama yaparken, belirli koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederek farklı işlemler yapabiliriz.

Operatör Anlamı
and Ve operatörüdür, tüm koşullar doğru olmalıdır.
or Veya operatörüdür, en az bir koşul doğru olmalıdır.
not Değil operatörüdür, koşulun tersini alır.

Örnek olarak, İstanbul’da yaşıyorum ve hava sıcaklığı 30 derece olursa yüzmeye gideceğimizi varsayalım. Eğer hava sıcaklığı 30 derecenin altındaysa yüzmeye gitmeyeceğiz. Ayrıca, eğer yağmur ya da fırtına varsa yine yüzmeye gitmeyeceğiz. Bu koşullar için bir Python kodu örneği şöyle olabilir:

istanbul_yasam = Truesicaklik = 28yagmur = Falsefirtina = Falseif istanbul_yasam and sicaklik >= 30 and not yagmur and not firtina:  print("Yüzmeye gidiyoruz!")else:  print("Yüzmeye gitmiyoruz.")

Örnek Uygulama: Hesap Makinesi

Örnek uygulama kısmında, öğrenilen konuların uygulaması için basit bir hesap makinesi kodu yazılacak. Bu kodda, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılacak.

İşlem Kod
Toplama a + b
Çıkarma a – b
Çarpma a * b
Bölme a / b

Bu kodda, kullanıcıdan iki sayı alınacak ve hangi işlemi yapmak istediği sorulacak. Ardından seçilen işlem yapılacak ve sonuç ekrana yazdırılacak. Örneğin, kullanıcıdan 5 ve 3 sayılarını alarak toplama işlemini seçerse, kod şöyle olacak:

a = 5b = 3print("Yapılacak işlemi seçin:")print("1 - Toplama")print("2 - Çıkarma")print("3 - Çarpma")print("4 - Bölme")secim = input("Seçiminiz (1/2/3/4): ") if secim == '1':  print(a,"+",b,"=", a+b) elif secim == '2':  print(a,"-",b,"=", a-b) elif secim == '3':  print(a,"*",b,"=", a*b) elif secim == '4':  print(a,"/",b,"=", a/b)else:  print("Geçersiz işlem seçimi!") 

Bu örnekten yola çıkarak, temel matematik işlemlerini ve alınan kullanıcı girdilerinin kontrolünü sağlamak için if, elif ve else ifadelerinin nasıl kullanılabileceğine dair fikir edinebilirsiniz.

Döngüler

Python dilinde kullanılan önemli konulardan biri de döngülerdir. Döngüler, belirli bir işlemi bir ya da birden fazla kez yapmak için kullanılır. Python’da kullanılan en temel döngüler while ve for döngüleridir.

While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece içindeki işlemleri tekrarlar. Örneğin, bir sayıyı 0’dan başlatarak 10’a kadar arttırmak için şöyle bir kod yazabiliriz:

while sayı<=10:
 print(sayı)  sayı += 1

For döngüsü ise önceden belirlenmiş bir listenin, stringin ya da range’in içinde gezinmek için kullanılır. Örnek olarak, bir liste içindeki elemanları yazdırmak için şöyle bir kod yazabiliriz:

 • liste = [“elma”, “armut”, “çilek”, “muz”]
 • for meyve in liste:
 •  print(meyve)

Böylece, while ve for döngülerinin temel kullanımı örneklerle anlatılmış oldu.

Break ve Continue İfadeleri

Döngüler, programlama dillerinin en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak bazen, döngüyü sonlandırmak veya bir adımı atlamak gerekebilir. İşte bu noktada, Python’da break ve continue ifadeleri devreye girer.

Break ifadesi, döngünün tamamlanması gerekmeden durdurulmasını ve sonlandırılmasını sağlar. Örneğin, bir while döngüsü ile bir liste üzerinde gezinirken belirli bir koşulu sağlayan bir değerle karşılaşırsanız, döngüyü sonlandırarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Continue ifadesi ise, döngüde bulunan bir adımı atlayarak diğer adıma geçilmesini sağlar. Örneğin, bir for döngüsü ile bir liste üzerinde gezinirken belirli bir koşulu sağlamayan bir değere rastlarsanız bu adımı atlayarak diğer adıma geçebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri yapmak için Python’da break ve continue komutlarını kullanmak oldukça kolaydır. Bu nedenle öğrenmek isteyenler için farklı senaryolarda kullanılmış örnek kodlar paylaşılacaktır.

Örnek Uygulama: Sayı Tahmin Oyunu

Python dilini öğrenirken öğrendiğimiz konuları uygulamak için bir örnek uygulama yapabiliriz. Bu örnek uygulama sayı tahmin oyunudur. Oluşturacağımız kod ile program rastgele bir sayı üretecek, kullanıcıdan aldığı tahminleri kontrol edecek ve sonucunu ekrana yazdıracak.

Öncelikle, programımızı hazırlamak için while döngüsünü kullanacağız. Bu döngü ile kullanıcının tahmini doğru olana kadar program devam edecek. Tahmin doğru olduğunda ise döngü sonlanacak ve kullanıcıya sonucu bildirilecek.

Kod Açıklama
import random Rastgele sayı üretmek için random modülünü kullanıyoruz.
number = random.randint(1,100) Rastgele üretilen sayıyı “number” değişkenine atıyoruz.
guess = 0 Kullanıcının tahmini için “guess” değişkenini sıfırlıyoruz.
while guess != number : Kullanıcının tahmini ile rastgele seçilen sayı aynı değilse döngü devam edecek.
    guess = int(input(“Tahmininiz: “)) Kullanıcıdan tahminini alıyoruz.
    if guess > number : Kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıdan büyükse “Daha küçük bir sayı söyleyin.” uyarısı ekrana yazdırılır.
    elif guess < number : Kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıdan küçükse “Daha büyük bir sayı söyleyin.” uyarısı ekrana yazdırılır.
print(“Tebrikler, doğru tahmin ettiniz!”) Eğer döngü sonlandırılırsa, “Tebrikler, doğru tahmin ettiniz!” mesajını ekrana yazdırıyoruz.

Yukarıda örnek olarak verilen kodlarda, kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıya eşit oluncaya kadar döngü devam ediyor. Kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıdan büyükse “Daha küçük bir sayı söyleyin.” uyarısı ekrana yazdırılır. Kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıdan küçükse “Daha büyük bir sayı söyleyin.” uyarısı ekrana yazdırılır. Eğer kullanıcının tahmini rastgele seçilen sayıya eşit olursa, döngü sonlandırılır ve “Tebrikler, doğru tahmin ettiniz!” mesajı ekrana yazdırılır.

Python dilini öğrenmek isteyenler için sayı tahmin oyunu örneği oldukça yararlıdır. Bu örnekte while döngüsü ile birlikte programlama mantığı da öğrenilmiş olur. Ayrıca, karşılaşılan hataların çözümleri de öğrenilerek, pratik yapılarak daha hatırlanabilir hale gelebilir. Bu tür örneklerle Python dilindeki pratik yapma becerileriniz gelişecek ve daha iyi bir programlama dili öğrenimi sağlayacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir