Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Python Mod Alma

Python Mod Alma

admin admin - - 24 dk okuma süresi
1294 0

Python programlama dili, matematiksel işlemleri kolayca yapabilmek için mod alma işlemini destekler. Mod, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalan değeri ifade eder. Mod alma işlemi, % operatörü ile gerçekleştirilir. Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünden kalan değeri bulmak için “15 % 4” yazılır ve çıktı olarak 3 elde edilir.

Python’da, Divmod() fonksiyonu kullanılarak hem bölüm hem kalan elde edilebilir. Mod alma işlemi, sadece sayılarla sınırlı değildir, stringler ve listeler gibi farklı veri türleri ile de kullanılabilir. Mod alma işleminin birçok kullanımı vardır. Tezgahtar, bir plaka numarasının son rakamına göre aranan aracı bulurken mod alma işlemini kullanabilir. Ayrıca programlama dili, çift sayıları belirlemek için de mod alma işlemini kullanabilir. Mod alma işlemlerinin daha fazla özelliği, farklı kaynaklarda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Mod Nedir?

Mod, matematiksel bir işlem olup, bir sayının diğer bir sayıya bölünmesi ile elde edilen kalan değerdir. Yalnızca tamsayılarla çalışır ve sonucu oluşturan kalan sayı pozitif veya negatif olabilir.

Örneğin, 13 sayısının 4’e bölünmesi, 3 ve 1 kalanını verir. 3 sayısı mod, 1 ise kalan değerdir. Bu işlem % işareti ile gösterilir.

İşlem Örnek Sonuç
13 mod 4 13 % 4 3
20 mod 5 20 % 5 0
23 mod 5 23 % 5 3

Mod alma işlemi, programlama dilleri tarafından sıkça kullanılan bir işlemdir. Özellikle, bir sayının tek veya çift olduğunu kontrol etmek için sıkça mod alma işlemi kullanılır.

Mod Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Mod alma işlemi, bir sayının diğer sayıya tam olarak bölünemeyen kalanını elde etmek için kullanılır. Python programlama dilinde mod alma işlemi için % operatörü kullanılır. Bu operatör, sayıyı diğer sayıya böldükten sonra kalan değeri döndürür.

Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri bulmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

Kod: result = 15 % 4
Output: 3

Ayrıca, Python’da divmod() fonksiyonunu kullanarak hem bölüm hem kalanı elde edebilirsiniz. Fonksiyon, iki parametre alır ve ilk parametreyi ikinci parametreye böler, sonra bölümü ve kalanı bir tuple olarak döndürür.

Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri ve bölümü bulmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

Kod: result = divmod(15, 4)
Output: (3, 3)

Bu basit örnekler sayesinde Python’da mod alma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek Kod:

Python programlama dilinde mod alma işlemi % operatörü kullanılarak yapılmaktadır. Örneğin 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri bulmak için % operatörü kullanılır. Bu şekilde 15 % 4 işlemi sonucunda kalan değer olan 3 elde edilir.

Mod alma işlemi farklı yöntemlerle de yapılabilmektedir. Bunlardan biri divmod() fonksiyonudur. Bu fonksiyon hem bölüm hem de kalanı birlikte geri döndürür. Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri divmod() fonksiyonu ile bulmak istediğimizde aşağıdaki örnek kodları kullanabiliriz:

Kod: result = divmod(15, 4)
Output: (3, 3)

Bu şekilde divmod() fonksiyonu kullanılarak 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri 3 olarak elde edilir.

Kod:

Python programlama dili ile mod alma işlemleri oldukça basittir ve % operatörü ile yapılır. Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri hesaplamak istediğimizde, aşağıdaki şekilde bir kod yazabiliriz:

Kod: result = 15 % 4
Output: 3

Yukarıdaki kodda, result değişkenine 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değer olan 3 atanmaktadır. Bu işlem oldukça basittir ve kullanımı da oldukça kolaydır. Ancak mod alma işlemi sadece bu şekilde yapılmaz. Python’da divmod() fonksiyonu kullanarak hem bölüm hem de kalan değeri elde edebiliriz.

Output:

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, kod hemen 3 çıktısını verecektir. Çünkü 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değer 3’tür.

Mod alma işlemi, programlama dillerinde oldukça yaygın bir matematiksel işlemdir. Python’da bu işlem kolaylıkla yapılabilir. Örnek kodlar sayesinde mod alma işleminin nasıl yapıldığını gördük ve farklı yöntemleri de öğrendik. Siz de Python öğrenirken bu işlemleri daha derinlemesine inceleyebilir ve uygulama örnekleri deneyebilirsiniz.

Farklı Mod Alma Yöntemleri:

Python mod alma işleminde başka bir yöntem olarak “divmod()” fonksiyonu kullanabiliriz. Bu yöntem ile sadece kalan değil bölüm sonucunu da elde edebiliriz. divmod() fonksiyonu, iki parametre alır ve ilk olarak bölümün sonucunu, ikinci olarak kalanın değerini tuple olarak döndürür.

Örneğin; “divmod(15, 4)” işlemi gerçekleştirdiğimizde bölüm sonucu olan 3 ve kalan değeri olan yine 3 değerleri tuple olarak dönecektir.

result = divmod(15, 4)
(3, 3)

Bu yöntem ile hızlı bir şekilde bölüm ve kalan değerlerini elde edebiliriz. Bu fonksiyonun kullanımı, özellikle matematiksel işlemler yapılan programlarda oldukça yaygındır. Divmod() fonksiyonunun kullanımı temel matematik bilgisi ile kolayca anlaşılabilir ve uygulanabilir.

Örnek Kod:

Bir sayının farklı bölme işlemleri yapılabilir ve sonuçları elde edilebilir. Python dilinde divmod() fonksiyonu kullanarak bir sayının hem bölüm hem de kalanını elde edebiliriz. Örneğin, 15 sayısı 4’e bölündüğünde, bölüm sonucu 3 ve kalan değer 3’tür.

Bunun için, result = divmod(15, 4) kodu kullanılabilir. Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda çıktı olarak (3,3) değerleri gösterilecektir. Bu şekilde, sadece kalan değil, bölüm sonucu da alınmış olur.

divmod() fonksiyonu, işlem sonucunu parantez içinde, virgülle ayrılmış iki değer olarak döndürür. Bu değerleri ayrı ayrı değişkenlere atayabiliriz. Bu yöntem, bazı matematiksel sorunların çözümü için oldukça kullanışlı olabilir.

Output:

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında output olarak (3, 3) elde edilir. Burada ilk değer bölüm sonucunu, ikinci değer ise kalanı temsil eder. Yani 15 sayısının 4’e bölünmesi sonucu kalan 3’tür. Divmod() fonksiyonu kullanarak hem bölüm hem kalan sonuçlarını tek seferde elde edebiliriz. Örnek kodda görüldüğü gibi, divmod(15, 4) fonksiyonuna 15 ve 4 argümanları verildiğinde, (3, 3) output olarak verilir.

Uygulama Örnekleri:

Mod alma işleminin en önemli kullanım alanlarından biri bir sayının tek ya da çift sayı olup olmadığını kontrol etmektir. Bu kontrol işlemi, sayıyı 2’ye bölerek yapılır ve eğer kalan değer 0 ise sayı çifttir, aksi halde sayı tektir. Ancak Python’da bu işlem % operatörü kullanılarak çok daha kolay bir şekilde yapılır.

Örneğin, bir sayının tek ya da çift olduğunu sıfır ile mod alma işlemi yaparak kolayca kontrol edebiliriz. Aşağıdaki kodda, num değişkeni 7 olarak tanımlanmış ve % operatörü ile sıfıra modu alınarak sayının tek ya da çift olduğu kontrol edilmiştir:

Kod Output
num = 7
if num % 2 == 0:
   print(“Çift Sayı”)
else:
   print(“Tek Sayı”)
Tek Sayı

Bu örnek sayesinde, Python programlama dili ile mod alma işlemi kullanarak bir sayının tek ya da çift sayı olup olmadığı kontrol edilebileceği açıkça görülmektedir.

Örnek Kod:

Örnek kodda, num isimli bir değişkene 7 sayısı atanmıştır. Ardından, eğer num değişkenin 2’ye bölümünden kalan değer sıfıra eşitse “Çift Sayı” yazısı ekrana yazdırılır. Eğer kalan değer sıfırdan farklıysa “Tek Sayı” yazısı ekrana yazdırılır. Bu sayede Python’da sıfır ile mod alma işlemi kullanılarak bir sayının “Tek” veya “Çift” sayı olup olmadığı kontrol edilmiş olur.

if num % 2

Eğer bir sayının çift olup olmadığını kontrol etmek istiyorsak, o zaman % operatörünü kullanarak sıfıra mod alma işlemi yapabiliriz. Bu işlem sonucunda kalan değerin sıfıra eşit olması, sayının çift olduğu anlamına gelir. Örneğin:

Kod: num = 6
if num % 2 == 0:
    print(“Çift sayı”)
else:
    print(“Tek sayı”)
Output: Çift sayı

Bu örnekte, num değişkenine 6 değeri atanmıştır. Daha sonra, num % 2 ifadesi kullanılarak sıfıra mod alma işlemi yapılır. Sonuç olarak kalan değer sıfır olduğu için, program “Çift sayı” çıktısını verir.

Bu yöntem, sayıların tek veya çift olduğunu kontrol etmek için sıkça kullanılır. Ayrıca, bir sayının 3, 4 veya 5 gibi belirli bir sayıya bölünüp bölünmediğini de kontrol etmek için mod alma işlemi kullanılabilir.

print(

print() fonksiyonu, Python programlama dilinde en çok kullanılan fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyon sayesinde, ekrana çıktı verebilir, değişkenlerin değerlerini görüntüleyebilir ve hata ayıklama işlemleri yapabilirsiniz.

print() fonksiyonu kullanımı oldukça basittir. Fonksiyona gönderilen değer ekrana yazdırılır. Eğer birden fazla değer gönderirseniz, bu değerler aralarına boşluk eklenerek yazdırılır. Aşağıdaki örnekte, print() fonksiyonu kullanarak “Hello World!” metnini ekrana yazdırdık.

print("Hello World!")

print() fonksiyonu, sayısal ifadelerin yanı sıra metinsel ifadeleri de ekrana yazdırır. Ayrıca, farklı veri tiplerindeki değişkenlerin değerlerini de ekrana yazdırabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bir değişkenin değerini print() fonksiyonu kullanarak ekrana yazdırdık.

x = 15print(x)
15

print() fonksiyonu ile birlikte kullanabileceğiniz ek özellikler de vardır. Örneğin, sep parametresini kullanarak farklı ayırıcı karakterler kullanabilirsiniz. Ayrıca, end parametresi ile çıktı sonuna neyin konulacağını belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, farklı ayırıcı karakterler ve son karakterler kullanarak çıktılar üretiyoruz.

a = 20b = 30print(a, b, sep=',', end='!')print("Merhaba", end='')print("Dünya!")
20,30!MerhabaDünya!

Çift Sayı

Çift sayılar, sıfıra tam olarak bölündüğünde kalanı olmayan, yani 2’ye tam olarak bölünebilen sayılardır. Python programlama dili, sıfır ile mod alma işlemi yaparak bir sayının çift olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Bu kontrol işlemi için if ve else koşulları kullanılır.

Örneğin, bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek istediğimizde, sayıyı 2 ile mod alarak kalanının sıfıra eşit olup olmadığını kontrol edebiliriz. Eğer kalan sıfıra eşitse, sayı çifttir. Eğer kalan sıfırdan farklıysa, sayı tektir.

Bu işlem için Python kodumuz şu şekildedir:

Örnek Kod: num = 8
if num % 2 == 0:
  print(“Çift Sayı”)
else:
  print(“Tek Sayı”)
Output: Çift Sayı

Yukarıdaki örnekte, num değişkenine 8 değeri atanmıştır ve if koşulu kullanarak num % 2 == 0 (num 2 ile tam bölündüğünde kalan sıfıra eşitse) kontrolü yapılmıştır. Bu kontrol sayesinde, if bloğuna girilmiş ve “Çift Sayı” çıktısı alınmıştır.

Bu yöntemle, herhangi bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

)

Mod alma işlemi, programlama dillerinde oldukça kullanışlı bir fonksiyondur. Python programlama dilinde de bu işlem oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Mod, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalan değerdir. Python’da bu işlem % operatörü ile yapılır. Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünden kalanı bulmak istediğimizde, 15 % 4 şeklinde bir kod yazabiliriz ve program bize sonucu olan 3’ü verecektir.

Python’da mod alma işlemi yapmak için farklı yöntemler de bulunmaktadır. Divmod() fonksiyonu ile hem bölüm hem kalan elde edilebilir. Örneğin, divmod(15,4) kodu sonucu 3,3 olarak verir.

Mod alma işlemi programlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu kontrol etmek için sıfır ile mod alma işlemi yapılabilir. Bu sayede, doğal bir sayıyı çift sayıya tam olarak bölmek mümkün olursa sonuç sıfır olacaktır. Örneğin, 7 sayısının çift mi tek mi olduğunu kontrol etmek için 7 % 2 kodu kullanılabilir. Bu kod sonucu 1 verir ve bu durumda sayının tek olduğunu anlarız.

Python programlama dilinde mod alma işlemi oldukça kolay ve kullanışlıdır. Farklı yöntemlerle de bu işlem yapılabilir. Bu nedenle, programlama öğrenenlerin mod alma işlemi üzerinde çalışması faydalı olacaktır.

else:

else, if kontrollerindeki koşulların sağlanmadığı durumlarda çalıştırılan kod bloğudur. Yani yukarıdaki örnekte sayı çift olmadığı için if bloğunda yer alan kodlar yerine else bloğunda yer alan kodlar çalışır. Bu örnekte, sayının tek olduğunu belirten bir çıktı elde ederiz.

print(

Python programlama dilinde, ‘print’ fonksiyonu konsola veya belirtilen dosyaya çıktı yazdırmak için kullanılır. ‘print’ fonksiyonu, tek veya çoklu string ifadelerini virgülle ayırarak yazdırabilir. Ayrıca, değişkenleri ve operasyon sonuçlarını da yazdırabilir.

  • ‘print’ fonksiyonu, yazdırılacak ifadeyi parantezler içine alarak kullanılır.
  • Birden fazla ifade yazdırmak istenirse, virgül işaretiyle birbirinden ayrılmalıdır.
  • ‘print’ fonksiyonu, çıktıyı yeni bir satırda başlatır ve sonuna da otomatik olarak yeni bir satır ekler.
Kod Çıktı
print(“Merhaba Dünya!”) Merhaba Dünya!
name = “John”age = 30print(“Benim adım:”, name, “Yaşım:”, age) Benim adım: John Yaşım: 30
x = 5y = 10print(“Toplam:”, x+y) Toplam: 15

Yukarıdaki örnek kodlarda, ilk satırda tek bir ifade yazdırıldı. İkinci satırda, değişkenler ve string ifadeleri virgülle birleştirilerek yazdırıldı. Üçüncü satırda ise, matematiksel bir işlem sonucu yazdırıldı.

Tek Sayı

Tek sayı, matematikte 2’ye bölündüğünde kalanı 1 olan sayılara denir. Örnek olarak 1, 3, 5 gibi sayılar tek sayılardır. Python programlama dilinde, bir sayının tek olup olmadığını sıfır ile mod alma işlemi yaparak kontrol edebiliriz. Eğer sayı sıfıra bölündüğünde kalan 1 ise, bu sayı tek sayıdır.

Ayrıca, programımızda tek sayıları belirlemek için if-else bloklarını kullanabiliriz. Programa num adında bir değişken atayıp, bu değişkenin tek mi çift mi olduğunu sıfır ile mod alma işlemi yaparak kontrol edebiliriz. Eğer sayı tek ise “Tek Sayı” ifadesini, çift ise “Çift Sayı” ifadesini çıktı olarak verebiliriz.

Özetle, Python programlama dilinde tek sayıları bulmak için sıfır ile mod alma işlemi yapmak yeterlidir. Bu işlemle programlarımızda, tek sayıları belirleyip farklı işlemler yapabiliriz.

)

Python programlama dili ile mod alma işlemleri oldukça basittir. Mod, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalan değerdir. Python’da mod alma işlemi % operatörü ile yapılır. Örneğin, 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değerini bulmak için 15 % 4 işlemi yapılır ve sonuç olarak 3 elde edilir.

Python’da farklı mod alma yöntemleri de bulunmaktadır. Divmod() fonksiyonu kullanarak hem bölüm hem kalanı elde edebilirsiniz. Bir sayının tek veya çift olduğunu sıfır ile mod alma işlemi yaparak kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kodlar sayesinde mod alma işlemi daha iyi anlaşılabilir:

Örnek 1:“`python# 15 sayısının 4’e bölümünde kalan değeri bulmaresult = 15 % 4print(result) # Output: 3“`

Örnek 2:“`python# Divmod() fonksiyonu kullanarak hem bölüm hem kalanı elde etmeresult = divmod(15, 4)print(result) # Output: (3, 3)“`

Örnek 3:“`python# Bir sayının tek veya çift olduğunu sıfır ile mod alma işlemi yaparak kontrol etmenum = 7if num % 2 == 0: print(“Çift Sayı”)else: print(“Tek Sayı”)# Output: Tek Sayı“`

Python’da mod alma işlemi oldukça kullanışlıdır ve birçok farklı alanda sıkça kullanılır. Yapacağınız projelerde mod alma işlemini kullanırken bu örnekler size yol gösterebilir.

Output:

Yukarıdaki örnek kod, 7 sayısının 2’ye bölünmesinden kalan değeri hesaplar ve çıktı olarak “Tek Sayı” verir. Bu, bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu kontrol etmek için mod alma işleminin kullanılabileceğini gösterir. Örnek kodda “if” koşulu kullanılmıştır. Eğer sayı 2’ye tam bölünürse (yani modu 0’a eşit olursa), “Çift Sayı” yazdırılır; aksi takdirde (mod değeri 1 olursa), “Tek Sayı” yazdırılır.

Bu, Python’da mod alma işleminin basit bir uygulama örneğidir. Mod alma işlemi, birçok uygulamada kullanışlıdır. Bunun yanı sıra, Divmod () fonksiyonunun kullanımı da mod alma işlemini daha da kolaylaştırır. Böylece hem kalan hem de bölüm değerleri elde edilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir