Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Notları

Python Notları

admin admin - - 33 dk okuma süresi
127 0

Bu makalede, Python programlama diline dair temel notlar verilecektir. Python, kullanması kolay, açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Değişkenler, program içinde saklanan verilerdir ve Python’da string, integer, float gibi farklı veri türleri vardır. İşlemler yapmak için koşullu ifadeler, döngüler ve fonksiyonlar kullanılabilir. Python’da birçok hazır fonksiyon bulunmaktadır ve kullanıcının kendi fonksiyonlarını oluşturabilmesine olanak sağlar.

Python Nedir?

Python, günümüzün en popüler programlama dillerinden biridir. Oldukça açıklayıcı, basit ve kullanışlı bir dildir. Ayrıca açık kaynak kodlu olduğu için, kullanıcılar istedikleri zaman kodlarına müdahale edebilirler veya değiştirebilirler.

Python’un kolay okunurluğu, öğrenilmesinin diğer dillere göre daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bu özelliği sayesinde programcıların kodlarını daha hızlı bir şekilde yazmalarına olanak tanır. Ayrıca, Python’un geniş kütüphaneleri, çok çeşitli uygulamaların yazılmasını mümkün kılar. Bu nedenle, web geliştirme, yapay zeka, veri madenciliği, veri analizi gibi birçok alanda Python yaygın olarak kullanılmaktadır.

Değişkenler ve Veri Türleri

Programlama dillerinde verileri saklamak için değişkenler kullanılır. Python da bu amaçla değişkenleri kullanır. Değişkenler verilerin depolandığı alanlardır ve program içinde kolayca erişilebilirler.

Python dilinde, farklı veri tipleri değişkenlerde saklanabilir. Bu veri tipleri arasında string, integer, float gibi sıklıkla kullanılan tipler yer alır. String veri tipi, karakter dizilerini ifade ederken integer ve float veri tipleri ise tam sayılar ve ondalıklı sayılar için kullanılır.

Değişkenlerin tanımlanması için belirli bir isim kullanılır ve bu isim program içerisinde verinin yerini gösterir. Python’da değişken isimleri belirlenirken belirli kurallara uyulmalıdır. Örneğin değişken isimleri rakam ile başlamamalıdır. Ayrıca değişken isimleri Türkçe karakterler içermemelidir.

Python’da veri tipleri arasında dönüşüm işlemleri yapmak da mümkündür. Örneğin string bir değeri integer’a veya float’a dönüştürmek için kullanılabilecek farklı metodlar vardır. Dönüşüm işlemleri sayesinde değişik tip verilerin birbiriyle kullanılması da mümkün hale gelir.

String Veri Türü

Python programlama dilinde kullanılan veri türlerinden biri de string veri türüdür. String veri türü, karakter dizileri olarak adlandırılır ve çift tırnak veya tek tırnak içinde yazılır. Örneğin; “Merhaba dünya!” veya ‘Python programlama dili’ gibi. String veriler değişkenler aracılığıyla program içinde saklanabilirler.

Stringler üzerinde Python dilinde oldukça fazla işlem yapılabilir. Örneğin, stringleri birleştirebilir ya da uzunluklarını ölçebilirsiniz. Ayrıca Python’da stringler için özel metodlar da bulunur. Örneğin, upper() metodu stringin tamamını büyük harf yapar, lower() metodu ise tamamını küçük harf yapar. Ayrıca replace() metodu da belirli bir karakteri başka bir karakterle değiştirmenize olanak sağlar.

Merhaba dünya!

Merhaba dünya! ifadesi, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir gösterge cümlesidir. Bu ifade, programlama dilinin temel yapılarını öğrenirken sıkça kullanılır. Python’da merhaba dünya yazdırmak için print() fonksiyonu kullanılır. Örneğin;

Kod Çıktı
print(“Merhaba dünya!”) Merhaba dünya!

Yukarıdaki kodda, print() fonksiyonuna “Merhaba dünya!” stringi parametre olarak verilmiştir. Bu sayede, ekrana Merhaba dünya! yazdırılmıştır. Bir programlama dilindeki ilk örnek genellikle Merhaba dünya! yazdırmak olur. Bu, programlama dilindeki temel yapıları anlamaya başlamak için atılan ilk adımdır.

.

Bu makalede, Python programlama diline dair temel notların yer aldığı özet bilgi verilecektir. Python, günümüzde en popüler programlama dillerinden biridir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Python, açık kaynak kodlu olması nedeniyle de son derece esnektir.

Python, kullanması kolay, açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. İlk olarak 1991 yılında Guido Van Rossum tarafından geliştirilen Python, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle veri bilimi, yapay zeka, web uygulamaları, ağ programlama, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve daha pek çok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Değişkenler, program içinde saklanan verilerdir. Python’da string, integer, float gibi farklı veri türleri vardır.

String, karakter dizileri olarak adlandırılır ve çift tırnak veya tek tırnak içinde yazılır. Örneğin; “Merhaba dünya!”

Python’da stringler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir, örneğin birleştirme, uzunluk bulma vb.

Python’da stringler için özel metodlar bulunmaktadır, örneğin upper(), lower(), replace() vb.

İnteger tam sayıları, float ise ondalıklı sayıları ifade etmek için kullanılır.

Koşullu ifadeler, belirli şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır.

If-else blokları, bir şartın doğru ya da yanlış olması durumlarında farklı işlemlerin yapılmasını sağlar.

Döngüler, belirli işlemlerin tekrarlanmasını sağlar. Python’da for ve while döngüleri kullanılabilir.

For döngüsü, belirli bir liste veya veri kümesi üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

While döngüsü, belirli bir şart sağlanana kadar işlemlerin tekrarlanmasını sağlar.

Fonksiyonlar, belirli bir amaç için bir araya getirilmiş işlemlerdir.

Python’da fonksiyonlar def anahtar kelimesi ile tanımlanır ve parametreler belirlenir.

Python’da birçok hazır fonksiyon bulunmaktadır. Örneğin, print(), abs(), type() gibi.

String İşlemleri

Python programlama dilinde stringler üzerinde farklı işlemler yapılabilir. Örneğin, stringleri birleştirmek için kullanılan + operatörü sayesinde iki ya da daha fazla string birleştirilerek yeni bir string oluşturulabilir.

Operatör Açıklama Örnek Çıktı
+ İki stringi birleştirir. ‘Merhaba’ + ‘Dünya’ ‘MerhabaDünya’
* Stringi, belirtilen sayı kadar tekrar eder. ‘Python’ * 3 ‘PythonPythonPython’

Stringlerin uzunluğunu bulmak için len() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, stringin içindeki karakter sayısını döndürür.

 • Örnek:
 • len(‘Merhaba Dünya!’)
 • Çıktı: 14

Python’da ayrıca, stringler için özel metodlar bulunmaktadır. Bu metodlar sayesinde, stringleri büyük/küçük harfli yapabilir, belirli karakterleri değiştirebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Metod Açıklama Örnek Çıktı
upper() Tüm karakterleri büyük harfe dönüştürür. ‘python’.upper() ‘PYTHON’
lower() Tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. ‘PYTHON’.lower() ‘python’
replace() Belirtilen karakterleri başka bir karakterle değiştirir. ‘Merhaba Dünya’.replace(‘a’, ‘e’) ‘Merkhebe Dünye’

Python’da stringler üzerinde yapılabilecek işlemler bu kadarla da sınırlı değil, ancak temel işlemler ve metodlar bu şekilde kullanılabilir.

String Metodları

Python’da stringler için birçok özel metod bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Metod İsmi Açıklama
upper() Stringin tamamını büyük harflere dönüştürür.
lower() Stringin tamamını küçük harflere dönüştürür.
replace() Belirli karakterleri veya stringleri başka bir karakter veya string ile değiştirir.
split() Stringi belirli bir delimiter (ayırıcı) ile bölerek liste halinde döndürür.
join() Bir liste içindeki stringleri belirli bir delimiter ile birleştirerek tek bir string oluşturur.

Bu özel metodlar string manipülasyonu için oldukça kullanışlıdır. Özellikle replace() ve split() gibi metodlar, stringleri işlemek için sık sık kullanılır. Aynı zamanda Python’da daha birçok başka özel metodun da bulunması, string işlemlerini kolaylaştırır.

Integer ve Float Veri Türleri

Python programlama dilinde iki temel veri türü bulunmaktadır: integer ve float.

Integer, tam sayıları ifade etmek için kullanılır. Negatif veya pozitif tam sayılar olarak tanımlanır. Örneğin, -15, 0, 20 gibi.

Float ise ondalıklı sayıları ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, 3.14 veya -0.5 gibi.

Python’da matematiksel işlemler yapmak için genellikle float veri tipi kullanılır. Eğer bir programda yalnızca tam sayılar kullanılacaksa integer veri tipi daha uygun olacaktır.

Aşağıdaki tabloda Python’da kullanılan integer ve float veri türlerine ait minimum ve maksimum değerler bulunmaktadır.

Veri Türü Minimum Değer Maksimum Değer
Integer -9223372036854775808 9223372036854775807
Float 2.2250738585072014e-308 1.7976931348623157e+308

Python’da veri türlerini dönüştürmek için ise int(), float(), str() gibi özel metodlar kullanılır. Örneğin, float sayıyı integer’a dönüştürmek için int() metodunu kullanabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan yapılar arasında yer almaktadır. Python’da da if-else blokları ile koşullu ifade yapıları oluşturulabilir. Bu yapılar, belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının yaşının 18’den büyük olup olmadığını kontrol etmek istediğimizde, koşullu ifade yapılarından yararlanabiliriz.

Python’da koşullu ifade yapısı genellikle if-else blokları kullanılarak oluşturulur. If bloğu, belirli bir şartın doğru olması durumunda çalışacak kodları içerirken, else bloğu ise bu şartın yanlış olması durumunda çalışacak kodları içerir. Aşağıdaki örnekte, yaş kontrolü yapılmaktadır:

Örnek Kod Açıklama
yas = 20
if yas >= 18:
    print(“Yaşınız 18’den büyüktür.”)
else:
    print(“Yaşınız 18’den küçüktür.”)
Bu örnek kodda, 20 yaşındaki bir kullanıcının yaşı kontrol edilerek, belirtilen şarta göre ekrana “Yaşınız 18’den büyüktür.” yazısı yazdırılır.

İf-else blokları birbirini tamamlar ve birinin içine diğeri yerleştirilebilir. Aşağıdaki örnek kodda if bloğunun içindeki kodlar çıktı olarak yazdırılırken, else bloğu hiçbir şart sağlanmadığında çalışacaktır:

Örnek Kod Açıklama
sayi = 10
if sayi > 0:
    print(“Sayı pozitiftir.”)
if sayi < 100:
        print(“Sayı 100’den küçüktür.”)
else:
    print(“Sayı negatif veya sıfırdır.”)
Bu örnek kodda, sayı pozitif ve 100’den küçük olduğundan, ilk if-else blokları çıktı olarak yazdırılır.

Python’daki koşullu ifade yapısı oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede, farklı şartlar için farklı işlemler yapılabilmektedir. Aynı zamanda, and ve or gibi operatörler kullanarak çoklu şartlar da kontrol edilebilir.

If-Else Blokları

Python’da If-else blokları, bir şartın doğru veya yanlış olduğunu kontrol etmek ve buna göre farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Örneğin, bir hesaplama programı yazdığımızı düşünelim. Eğer kullanıcının girdiği sayı pozitifse sayının karekökünü alıp ekrana yazdırmak istiyorsak:

Kod Açıklama
sayi = int(input(“Bir sayı girin: “)) Kullanıcıdan sayı alınır ve integer veri tipine çevrilir.
if sayi > 0: Eğer sayı pozitifse:
kok = sayi ** 0.5 Sayının karekökü hesaplanır.
print(“Sayının karekökü:”, kok) Sonuç ekrana yazdırılır.
else: Eğer sayı negatif veya sıfırsa:
print(“Lütfen pozitif bir sayı girin.”) Kullanıcıya hata mesajı gösterilir.

Bu uygulamada, “if sayi > 0:” ifadesi ile sayının pozitif olup olmadığı kontrol edilir. Eğer koşul doğruysa, “kok = sayi ** 0.5” ile sayının karekökü hesaplanır ve ekrana yazdırılır. Eğer sayı negatif veya sıfırsa ise, “else:” bloğuna geçilir ve kullanıcıya bir hata mesajı gösterilir.

Python’da If-else blokları, programlama dünyasında oldukça temel bir yapıdır ve birçok farklı uygulama için kullanılabilir.

Döngüler

Döngüler, bir işlemi belirli bir şart ya da sayıda tekrarlamak için kullanılır. Python’da for ve while döngüleri kullanılabilir.

For Döngüsü
For döngüsü, belirli bir liste veya veri kümesi üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnek, liste elemanlarını yazdırmak için bir for döngüsü kullanır:
“`liste = [“elma”, “armut”, “çilek”]for meyve in liste: print(meyve)“`For döngüsü, range() fonksiyonu ile de kullanılabilir. Range, aralıkları oluşturan bir fonksiyondur. Örneğin aşağıdaki kod, 0-4 arasındaki sayıları yazdıracaktır:
“`for x in range(5): print(x)“`While Döngüsü
While döngüsü, belirli bir şart sağlanana kadar işlemlerin tekrarlanmasını sağlar. Örneğin, aşağıdaki örnek, 0-4 arası sayıları yazdırmak için bir while döngüsü kullanmaktadır:
“`i = 0while i < 5: print(i) i += 1```Bu örnekte, i değişkeni 0'dan başlatılır ve i < 5 olana kadar döngü tekrarlanır. Her turda, i değeri artırılır ve sonunda i = 5 olduğunda döngü sona erer.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir liste veya veri kümesi üzerinde tekrarlanan işlemler yapmak için kullanılır. Döngü her tekrarda liste veya veri kümesinin bir sonraki elemanını baz alır. Örneğin, bir liste içindeki her elemanın yazdırılması için for döngüsü kullanılabilir.

Örnek Kullanım Açıklama
cars = ["Mercedes", "Audi", "BMW"]for car in cars:  print(car)     
cars adlı liste içindeki her elemanı tek tek yazdırır.

For döngüsü aynı zamanda range() fonksiyonu ile kullanılabilir. Range(), bir aralık belirler ve bu aralıkta tekrarlanan işlemler yapmanızı sağlar. Örneğin, 1’den 5’e kadar olan sayıların toplamını bulmak için range() fonksiyonu ve for döngüsü kullanılabilir.

Örnek Kullanım Açıklama
total = 0for i in range(1, 6):  total += iprint(total)     
1’den 5’e kadar olan sayıların toplamını hesaplar ve yazdırır.

Aynı zamanda for döngüsü, break ve continue ifadeleri ile kullanılabilir. Break ifadesi, döngüyü kırar ve döngü dışındaki işlemlere geçer. Continue ifadesi ise, döngünün o tekrarını atlar ve bir sonraki tekrardan devam eder. Örneğin, bir listedeki tek sayıları yazdırmak için for döngüsü ve continue ifadesi kullanılabilir.

Örnek Kullanım Açıklama
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]for number in numbers:  if number % 2 == 0:   continue  print(number)     
numbers adlı listedeki tek sayıları yazdırır. Çift sayıları continue ifadesi ile atlar.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir şartın sağlanana kadar işlemlerin tekrarlanmasını sağlar. Bu döngü, for döngüsünden farklı olarak belirli bir sayıda tekrar yapmak zorunda olmadığı için daha esnek bir yapıya sahiptir.

While döngüsü başlatılırken öncelikle bir şart belirlenir. Bu şart doğru olduğu sürece döngü içindeki işlemler tekrarlanmaya devam eder. Şart yanlış olduğu anda döngü sonlanır ve program akışı döngü sonrasındaki işlemlere devam eder.

Bu döngü türü, özellikle belirsiz sayıda tekrar gerektiren durumlarda kullanılır. While döngüsünde şart her döngü sonunda kontrol edilir ve eğer şart hala doğruysa işlemler devam eder.

While Döngüsü Yapısı
while şart:
    işlem1
    işlem2
    …
    işlem_n

Bu yapıda öncelikle şart belirlenir ve sonra tekrarlanacak işlemler bloğu yazılır. İşlemler bloğu döngü her tekrarlandığında çalıştırılır.

Örneğin, aşağıdaki örnek kodda kullanıcıdan alınan sayılar toplanarak, toplam 100’ü geçinceye kadar işlem tekrarlanır:

toplam = 0while toplam < 100:  sayi = int(input("Bir sayı girin: "))  toplam += sayi  print("Şu anki toplam: ", toplam)print("Toplam 100'ü geçti.")

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, programlama dillerinde kullanılan ve belirli bir işlem veya amaç için bir araya getirilmiş işlemlerdir. Python'da da fonksiyonlar oldukça önemlidir. Bir işlemi çok kez tekrarlamak yerine fonksiyonlar kullanarak kodu daha okunaklı hale getirmek mümkündür.

Python'da fonksiyonlar def anahtar kelimesi ile tanımlanır ve parametreler belirlenir. Bir fonksiyonu tanımlamak için öncelikle def anahtar kelimesi kullanılır, ardından fonksiyonun adı belirlenir ve gerekli parametreler tanımlanır. Parametreler, fonksiyonun işlemlerinde kullanılan verileri ifade eder.

Python'da dahili fonksiyonlar da bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, Python tarafından hazırlanmış ve kullanıcının kullanımına sunulmuş işlevlerdir. Örneğin print fonksiyonu, ekrana çıktı vermek için kullanılır. type fonksiyonu ise veri tipini sorgulamak için kullanılır. Ayrıca abs fonksiyonu da sayıların mutlak değerini almak için kullanılan bir dahili fonksiyondur.

Fonksiyon Tanımlama

Python'da fonksiyon tanımlama işlemi oldukça basittir. Def anahtar kelimesi kullanılarak fonksiyon tanımlanır ve gerekli parametreler belirlenir. Bir fonksiyon, belirli bir amaç için bir araya getirilmiş işlemlerdir ve farklı parametreler ile çağrılabilir. Fonksiyonların kullanımı kodun daha özelleştirilmiş ve daha anlaşılabilir hale gelmesini sağlar.

Bir fonksiyon tanımlanırken, def anahtar kelimesi ile başlanır ve ardından fonksiyon adı belirtilir. Parantezler içine ise parametreler yazılır. Parametreler, fonksiyonun belirli işlemler yapabilmesi için kullanılacak verilerdir. Daha sonra, iki nokta üst üste (:) kullanılarak fonksiyonun ana gövdesi belirtilir. Gövdede yapılacak işlemler tab boşluğu ile belirtilir.

Örneğin, bir fonksiyon tanımlayalım:

<code>def selamla(isim):  print("Merhaba " + isim)selamla("Emma")</code>

Bu örnekte fonksiyonun adı selamla olarak belirlenmiş ve isim adında bir parametre oluşturulmuştur. Fonksiyon, "Merhaba" + isim şeklinde bir string ifade oluşturarak print() fonksiyonu ile ekrana yazdırır. Fonksiyon tanımlandıktan sonra, fonksiyon adı ve parametresi kullanılarak çağırılabilir. Yukarıdaki örnekte, selamla fonksiyonu "Emma" parametresi ile çağrılmıştır.

Dahili Fonksiyonlar

Python, birçok hazır fonksiyon içeren çok yönlü bir programlama dilidir. Dahili fonksiyonlar, Python'a dahil edilmiş ve herhangi bir import işlemi yapmadan doğrudan kullanılabilen fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar, kullanıcılara çeşitli işlevler için büyük kolaylık sağlar. Bazı örnekler şunlardır:

 • print(): Bu fonksiyon, ekrana yazdırma işlemi için kullanılır. Örneğin:
 • Kod Çıktı
  print("Merhaba Dünya") Merhaba Dünya
 • abs(): Bu fonksiyon, bir sayının mutlak değerini hesaplamak için kullanılır. Örneğin:
 • Kod Çıktı
  abs(-5) 5
 • type(): Bu fonksiyon, bir nesnenin türünü (veri tipini) belirlemek için kullanılır. Örneğin:
 • Kod Çıktı
  type("Merhaba")

Bunlar sadece birkaç örnek olup, Python'da daha birçok hazır fonksiyon bulunmaktadır. Dahili fonksiyonlar, Python programcılığını öğrenenler için temel bir bileşendir ve programlama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir