Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. SQL Komutları

SQL Komutları

admin admin - - 20 dk okuma süresi
91 0

SQL komutları, veritabanı yönetimi ve veri işleme alanında temel bir role sahiptir. Bir makalede ele alınan başlıca konulardan biridir. Bu makalede, SQL komutlarının temellerini ve kullanımını anlatacağız. SQL, İngilizce “Structured Query Language” teriminin kısaltmasıdır ve veritabanlarında veri sorgulama ve manipülasyonu için kullanılan bir programlama dilidir.

SQL komutları, verileri sorgulamak, veritabanlarında yeni tablolar oluşturmak, mevcut verilere güncellemeler yapmak gibi birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, “CREATE TABLE” komutunu kullanarak yeni bir tablo oluşturabilir veya “SELECT” komutunu kullanarak veritabanından belirli verileri seçebilirsiniz.

  • CREATE TABLE: Bu komut, yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır. Tablolar, veritabanında verilerin düzenlenmesi ve saklanması için kullanılan yapısal öğelerdir.
  • SELECT: Veritabanından veri seçmek ve sorgulamak için kullanılan temel bir komuttur. Bu komutu kullanarak belirli bir veri kümesini veya tüm verileri seçebilirsiniz.
  • UPDATE: Var olan verileri güncellemek için kullanılan bir komuttur. Örneğin, belirli bir sütundaki değerleri değiştirerek veritabanındaki verileri güncelleyebilirsiniz.
  • ORDER BY: Seçilen verileri belirli bir sıraya göre düzenlemek için kullanılan komuttur. Bu komutu kullanarak verileri artan veya azalan sırada sıralayabilirsiniz.

SQL komutlarının yanı sıra, “WHERE”, “AND”, “OR” gibi alt komutlar da kullanabilirsiniz. Bu alt komutlar, SELECT veya UPDATE gibi temel komutları daha spesifik bir şekilde kullanmanızı sağlar. SQL komutları, veritabanı yönetiminde kritik bir rol oynadığından, bunları öğrenmek ve anlamak önemlidir.

CREATE TABLE

CREATE TABLE SQL komutu, bir veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılan güçlü bir komuttur. Bu komut, veri tabanında bir tablo yapısı oluşturarak verileri organize etmemize olanak tanır. Oluşturduğumuz tabloda her sütununun bir adı ve türü olmalıdır, böylece tablo verilerini doğru şekilde saklayabiliriz.

CREATE TABLE komutunu kullanmaya başlamak için, öncelikle oluşturmak istediğiniz tablonun bir adını ve hangi veri tabanında yer alacağını belirtmelisiniz. Daha sonra, tablodaki her bir sütunun adını, veri türünü ve gerekirse ek özelliklerini belirtmelisiniz. Ek özellikler, bir sütunun benzersiz olması, boş değerleri kabul etmesi veya belirli bir uzunluğa sahip olması gibi sınırlamalar olabilir.

CREATE TABLE komutunu kullanarak bir tablo oluştururken dikkate almanız gereken birçok faktör vardır. İhtiyaçlarınıza göre tablo adını, sütun adlarını ve veri türlerini düzgün bir şekilde belirlemelisiniz. Ayrıca, tablonun ilişkisel yapılarla nasıl ilişkilendirileceğini ve ilgili tablolarla nasıl birleştirileceğini de düşünmelisiniz.

Bu komut, veri tabanı tasarımının temel bir unsuru olan tabloların yaratılması için kullanılan bir araçtır. Veri tabanınızı oluştururken ve düzenlerken CREATE TABLE komutunu kullanmanın büyük bir faydası vardır. Doğru şekilde yapılandırılmış bir tablo, veri güvenliği ve veri erişilebilirliği gibi kritik kavramları kolayca ele almanıza yardımcı olur.

SELECT

SELECT komutu, bir veritabanından veri seçmek için kullanılan önemli bir SQL komutudur. Bu komut kullanıldığında, belirli bir tablodan veya birden fazla tablodan veriler alınır ve sonuç olarak istenen sütunlardaki veriler geri döndürülür.

Bu komut, verileri filtrelemek ve belirli koşullara göre seçmek için kullanılan WHERE komutuyla birlikte kullanılabilir. WHERE komutuyla belirli bir koşulu sağlayan veriler seçilebilir ve istenilen sonuç elde edilebilir.

Ayrıca, ORDER BY komutu ile seçilen veriler belirli bir sıraya göre düzenlenebilir. Bu sayede, seçilen verilerin sıralaması istenilen şekilde yapılarak, daha anlamlı bir sonuç elde edilebilir.

SELECT komutu sayesinde, veritabanındaki veriler istenilen şekilde seçilerek işlenilebilir. Bu komutu kullanarak veritabanında yapılan değişikliklerin sonuçlarını görebilir ve istenen verilere ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, bir öğrenci tablosundan adı “John” olan öğrencileri seçmek için kullanılan bir SELECT komutunu göstermektedir:

SELECT * FROM öğrencilerWHERE ad = 'John';

Bu örnek, “öğrenciler” tablosundan adı “John” olan öğrencileri seçmektedir. SELECT komutuyla belirtilen sütunlardaki veriler geri döndürülür ve WHERE komutuyla belirli bir koşulu sağlayan veriler seçilir.

SELECT komutu, SQL sorgularının temel yapı taşlarından biridir ve veritabanında veri erişimi ve işleme için oldukça önemlidir.

WHERE

WHERE: SQL’de kullanılan WHERE komutu, belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için SELECT komutunun alt komutudur. Bu komut, veritabanında belirli bir koşulu karşılayan verileri döndürmek için kullanılır. WHERE komutu, SQL sorgusunun sonunda “WHERE” anahtar kelimesiyle başlar, ardından bir veya birden fazla koşul belirtilir.

Bu komutu kullanarak, belirli bir sütunda belirli değeri taşıyan veya belirli bir değeri içeren verileri seçebilirsiniz. Örneğin, “WHERE isim=’John'” ifadesi, “isim” sütununda “John” değerini taşıyan tüm verileri döndürecektir.

Ayrıca, WHERE komutunu kullanarak birden çok koşulu da belirleyebilirsiniz. “AND” veya “OR” mantıksal operatörlerini kullanarak bu koşulları birleştirebilirsiniz. Örneğin, “WHERE isim=’John’ AND yaş=25” ifadesi, hem “isim” sütununda “John” değeri taşıyan hem de “yaş” sütununda 25 değerine sahip olan verileri döndürecektir.

Komut Açıklama
= Eşitlik operatörü. Belirli bir değere eşit olan verileri seçer.
<> Eşit olmayan operatörü. Belirli bir değere eşit olmayan verileri seçer.
< Küçüktür operatörü. Belirli bir değerden küçük olan verileri seçer.
> Büyüktür operatörü. Belirli bir değerden büyük olan verileri seçer.
<= Küçük eşit operatörü. Belirli bir değere küçük veya eşit olan verileri seçer.
>= Büyük eşit operatörü. Belirli bir değere büyük veya eşit olan verileri seçer.

WHERE komutu, verileri daha spesifik bir şekilde filtrelemek ve istenen sonuçları elde etmek için kullanışlı bir araçtır. Bu sayede, veritabanında istenilen verilere erişmek ve çeşitli analizler yapmak daha kolay hale gelir.

AND

ANDBirden çok koşulu sağlayan verileri seçmek için WHERE komutunun alt komutudur. WHERE komutu, belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için kullanılırken, AND komutu ile birden çok koşulu sağlayan verileri seçebiliriz. Başka bir deyişle, AND komutuyla birden fazla koşulu birleştirip, bu koşulları sağlayan verileri seçebiliriz.Örneğin, bir kişiler tablosunda yaşa, cinsiyete ve şehre göre filtreleme yapmak istediğimizi düşünelim. WHERE komutunu kullanarak her bir koşul için ayrı ayrı sorgular yapmak yerine, AND komutunu kullanarak bu üç koşulu birleştirebiliriz.

SELECT * FROM kişiler WHERE yaş > 25 AND cinsiyet = ‘Erkek’ AND şehir = ‘İstanbul’;Bu sorgu, 25 yaşından büyük, erkek ve İstanbul’da yaşayan kişileri seçecektir. Birden çok koşulu birleştirmek için AND komutunu kullanmak, veritabanında daha spesifik ve filtrelenmiş sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

AND komutunun kullanılmasıyla, belirli durumları aynı anda karşılayan verileri seçebilir ve analiz edebiliriz. WHERE ve AND komutları, SQL’de sorgularımızı daha etkili ve özelleştirilmiş hale getirmek için güçlü araçlardır.

Bu şekilde WHERE ve AND komutlarının nasıl birleştirildiğini gördük. Ancak SQL’de birden çok koşulu sağlayan verileri seçmek için OR komutunu da kullanabiliriz. OR komutunu kullanarak herhangi bir koşulu sağlayan verileri seçebiliriz. OR komutunu kullanarak ilgili verileri seçmek için WHERE komutunu kullanabilir ve ardından OR komutuyla farklı koşulları birleştirebiliriz.

OR

=Herhangi bir koşulu sağlayan verileri seçmek için WHERE komutunun başka bir alt komutu.

SQL komutları arasında en sık kullanılanlardan biri olan OR, WHERE komutunun alt komutu olarak kullanılır ve herhangi bir koşulu sağlayan verileri seçmek için kullanılır. WHERE komutunda birden fazla koşul belirtmek ve herhangi birini sağlayan verileri seçmek mümkündür.

Örneğin, bir müşteri veritabanında belirli bir şehirde yaşayan veya belirli bir yaş aralığında olan müşterileri seçmek istediğimizi düşünelim. WHERE ve OR komutlarını kullanarak bu seçimi kolayca yapabiliriz.

Müşteri Adı Yaş Şehir
Ahmet 35 İstanbul
Mehmet 25 Ankara
Ayşe 30 İzmir
Ali 40 İstanbul

Yukarıdaki müşteri tablosundan İstanbul’da yaşayan veya 30 yaşından büyük olan müşterileri seçmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT * FROM müşteriler WHERE şehir = 'İstanbul' OR yaş > 30;

Bu sorgu, İstanbul’da yaşayan Ahmet ve Ali‘yi, ayrıca 30 yaşından büyük olan Ahmet, Mehmet ve Ali‘yi seçecektir.

OR komutunu kullanarak, birden fazla koşulu sağlayan verileri seçmek ve sorgularımızı daha esnek hale getirmek çok kolaydır.

ORDER BY

ORDER BY SQL komutu, seçilen verileri belirli bir sıraya göre düzenlemek için kullanılır. Bir veritabanında bulunan verileri çekmek istediğinizde, genellikle belirli bir sıralama yapmak istersiniz. İşte tam bu noktada ORDER BY devreye girer ve verileri istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz.

ORDER BY komutunu kullanırken, sıralamak istediğiniz sütun adını belirtmeniz gerekir. Örneğin, “müşteriler” tablosundaki “isim” sütununu kullanarak müşterileri alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. Bunun için ORDER BY isim şeklinde bir SQL sorgusu kullanmanız yeterlidir.

Ayrıca, sıralama yöntemini de belirtebilirsiniz. Örneğin, verileri tersten sıralamak isterseniz, DESC (descending) anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin, ORDER BY isim DESC şeklinde bir sorguyla isimleri tersten sıralayabilirsiniz.

Örnek Sorgu Açıklama
SELECT * FROM müşteriler ORDER BY isim Müşterileri alfabetik olarak sıralar
SELECT * FROM müşteriler ORDER BY isim DESC Müşterileri tersten alfabetik olarak sıralar

ORDER BY komutunu kullanarak verilerinizi istediğiniz şekilde sıralayabilir ve daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu sayede, veritabanınızı daha etkili bir şekilde kullanabilir ve istediğiniz bilgilere daha hızlı erişebilirsiniz.

UPDATE

UPDATE komutu, bir veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılan önemli bir SQL komutudur. Bu komut, mevcut verileri değiştirmek, güncellemek veya düzenlemek için kullanılır. Genellikle, verilerde yapılan hataları düzeltmek veya veritabanının ihtiyaçlarına göre güncellemeler yapmak için kullanılır.

UPDATE komutunun yapısal olarak iki önemli bileşeni vardır: SET ve WHERE. SET komutu, belirli bir sütundaki değerleri değiştirmek için kullanılırken, WHERE komutu ise belirli bir koşulu sağlayan verileri güncellemek için kullanılır.

Örneğin, bir veritabanında bulunan “Müşteriler” tablosunda bir müşterinin ismini güncellemek istediğimizi varsayalım. Bu durumda, aşağıdaki SQL komutunu kullanabiliriz:

UPDATE MüşterilerSET İsim = 'Yeni İsim'WHERE İsim = 'Eski İsim';

Yukarıdaki komut, “Müşteriler” tablosunda İsim sütunu ‘Eski İsim’ olan müşterinin isim bilgisini ‘Yeni İsim’ olarak güncelleyecektir. Bu şekilde, veritabanında bulunan verilerin ihtiyaçlara göre güncelleştirilmesi sağlanmaktadır.

UPDATE komutu, veritabanı yönetimi ve veri manipülasyonu için hayati bir araçtır. Eğer bir veritabanında yapılan değişiklikler gerekiyorsa, bu komut sayesinde veriler kolaylıkla güncellenebilir, düzenlenebilir veya değiştirilebilir.

SET

SET komutu, BIR UPDATE komutunda belirli bir sütundaki değerleri değiştirmek için kullanılan bir alt komuttur. Bu komut, var olan veritabanı tablosunda belirli bir sütuna yeni bir değer atamak veya mevcut değeri güncellemek için kullanılır.

Güncelleme işlemi, öncelikle UPDATE komutuyla başlar. Ardından SET komutuyla sütunun adı belirtilir ve yeni değer atanır. Bu yeni değer, yerine getirilmesi hedeflenen güncelleme işlemidir.

Aşağıda bir örnek tablo kullanarak SET komutunun nasıl uygulandığını anlatalım:

ID Ad Soyad Yaş
1 Ahmet Yılmaz 25
2 Mehmet Demir 30

Örneğin, yukarıdaki tablodaki “Ad” sütunundaki “Ahmet” değerinin “Ali” olarak güncellenmesini istediğimizi düşünelim. Bu durumda aşağıdaki SQL sorgusu kullanılabilir:

UPDATE öğrencilerSET Ad = 'Ali'WHERE ID = 1;

Bu sorgu, “ID” değeri 1 olan öğrencinin “Ad” sütunundaki değeri “Ahmet” olan kaydını “Ali” olarak günceller.

SET komutunun kullanımıyla veritabanında istenen sütunun değeri güncellenebilir ve veritabanı tablosu güncellenmiş bir hal alır.

WHERE

WHERE komutu, UPDATE komutunun alt komutudur ve belirli bir koşulu sağlayan verileri güncellemek için kullanılır. Bu komut, veritabanında belirlenen koşulu karşılayan kayıtları bulur ve sadece bu kayıtları günceller.

Birçok durumda, veritabanında bulunan tüm kayıtları güncellemeniz gerekmeyebilir. Belirli bir koşulu sağlayan kayıtları seçmek ve sadece bu kayıtları güncellemek çok daha etkilidir. Bu nedenle WHERE komutu, veritabanında belirli bir koşula uyan kayıtları tespit etmek için kullanılır. Koşul, bir veya daha fazla sütunda belirli bir değeri kontrol etmek olabilir.

Örneğin, bir e-ticaret web sitesindeki ürünleri güncellemek istediğinizi varsayalım. Sadece belirli bir kategoriye ait olan ürünleri güncellemek için WHERE komutunu kullanabilirsiniz. WHERE komutunu kullanarak, “kategori = ‘giyim'” gibi bir koşul belirleyebilirsiniz.

WHERE komutu ayrıca birden çok koşulu da destekler. Örneğin, “kategori = ‘giyim’ AND fiyat > 50″ gibi bir koşulu sağlayan kayıtların güncellenmesi için WHERE ve AND komutlarını birlikte kullanabilirsiniz.

WHERE komutunu kullanarak belirli bir koşulu sağlayan verileri güncellemek, veritabanınızın daha iyi organize edilmesini sağlar ve veri manipülasyonunu kolaylaştırır. Bu nedenle, SQL komutları arasında önemli bir rol oynar ve veri güncelleme süreçlerinde büyük bir yardımcı olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir